1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jak na Erasmus+

72223

Fakultní konkurz na program Erasmus+

Celý administrativní postup při přípravě obou typů studentských výměnných pobytů programu Erasmus+ (Studijní pobyty a Praktické stáže) je přehledně popsán na stránkách Rektorátu UK. Prosíme, abyste si tyto pokyny, které jsou určené pro studenty všech fakult Univerzity Karlovy, pečlivě prostudovali.

Prvním krokem je podání přihlášky k fakultnímu konkurzu na Erasmus+ (formulář přihlášky je dostupný níže v sekci Ke stažení).

Konkurz na akademický rok 2017/2018 se bude konat 2. 3. 2017 v zasedacích místnostech Děkanátu 1. LF (vchod do budovy z ulice Na Bojišti):

 • ve 12:30 pro bakalářské obory
 • ve 14:00 pro studenty všeobecného a zubního lékařství

Přihlášku si můžete podat na Studijní pobyt, nebo na Praktickou stáž, či využít obou nabídek.

S vyplněnou přihláškou se nejprve dostavte na Studijní oddělení, kde Vám referentka spočítá a doplní studijní průměr.

Podepsanou přihlášku lze následně odevzdávat od 5. 12. 2016 prostřednictvím referentů programu Erasmus+ na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky Děkanátu 1. LF UK (Mgr. Iveta Lodrová; Mgr. Lenka Medová).

Prosíme, nezapomeňte přiložit povinné certifikáty o jazykové úrovni Vaší první preferované univerzity. Před podáním přihlášky na fakultní konkurz si prosím pečlivě zkontrolujte na webu dané zahraniční univerzity, zda vyžadují jazykový certifikát. V případě výjezdu v zimním semestru akademického roku 2017/2018 bude certifikát povinnou součástí přihlášky k fakultnímu konkurzu. Pro výjezdy v letním semestru je třeba dodat povinné certifikáty do 31. 5. 2017 na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky.

Do přihlášky lze uvést až tři zahraniční univerzity v preferovaném pořadí. Hlásit se můžete na zimní či letní semestr, nebo celý akademický rok (pokud to umožňuje uzavřená bilaterální smlouva).

Počet měsíců, které lze financovat, se upřesní, jakmile se seznámíme s rozpočtem fakulty na Erasmus+ na daný akademický rok.

Deadline pro odevzdání přihlášky na konkurz je 10. 2. 2017.

Komise 1. LF UK hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:

 • Studijní průměr (kritérium s nejvyšší váhou):
  • Pro studenty všeobecného a zubního lékařství poslední 2 ročníky studia
  • Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů poslední uzavřený ročník
 • Jazyková a odborná úroveň při pohovoru:
  • Pohovor je veden ve vyučovacím jazyce Vaší první preferované univerzity
 • Odborné aktivity nad rámec studijních povinností (v případě souběhu více aktivit bude započítána aktivita hodnocená nejvýše, ostatní aktivity se uplatní se sníženým koeficientem):
  • Vědecká činnost spojená s prezentací výsledků, vědecká činnost zatím neuzavřená prezentací výsledků, lektorská nebo demonstrátorská aktivita v rámci fakulty
  • Aktivní účast v zájmových kroužcích jednotlivých oborů, hlavní koordinační činnost ve studentských spolcích a organizacích
  • Činnost v organizačních složkách fakulty (Akademický senát, Kolegium děkana, podíl na psaní WikiSkript)

Formuláře:

 • Potvrzení od Fyziologického, Histologického a Anatomického ústavu je třeba odevzdat s podpisem přednosty, školitele či vedoucího učitele příslušného ústavu nebo kliniky
  • V případě odborné aktivity i na jiných ústavech 1. LF UK je nutné vystavit potvrzení o délce působení (jedno- či dvousemestrální)
 • Potvrzení o činnosti ve Spolku mediků českých
 • Potvrzení o zapojení do Buddy programu
 • Potvrzení aktivit v IFMSA
 • Potvrzení o redigování Wikiskript 

Výsledky konkurzu, tzn. celkový seznam uchazečů, seřazených podle dosažených výsledků, včetně uvedení nominace na konkrétní univerzitu, budou několik dní po konání konkurzu zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekcích Novinky a Aktuality v programu Erasmus+.

Po nominaci na zahraniční univerzitu je třeba si založit přihlášku v online aplikaci Univerzity Karlovy – Erasmus a dále postupujte podle kroků popsaných na stránkách Rektorátu UK.

Nemůže-li se uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit ke konkurzu v určeném termínu, omluví-li se do dne konání fakultního konkurzu dopisem a doloží-li lékařské potvrzení, bude mu umožněno dostavit se k individuálnímu pohovoru v náhradním termínu.

2. kolo konkurzu:

Studenti, kteří se neumístí v prvním kole, si ve druhém kole vybírají z nabídky zbývajících univerzit. Toto druhé kolo se bude konat dne 9. 3. 2017 v Aule Fyziologického ústavu.

Opakované výjezdy na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou možné. Výše uvedená potvrzení o aktivitách nad rámec studijních povinností jsou uplatňována vždy pro jeden konkurz. Při násobných výjezdech studentů na Erasmus+ pobyty (Studijní pobyty i Praktické stáže) je třeba kontrolovat povolenou délku pobytu v zahraničí s tímto programem (a to včetně období, kdy student v zahraničí pobývá jako zero grant). Maximální povolené délky pobytů Erasmus jsou:

 • 12 měsíců na každé úrovni studia v případě studijních programů dělených na tři cykly (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • 24 měsíců v případě dlouhých magisterských studijních programů na 5 nebo 6 let, kdy ale na úrovni Ph.D. jde také jen o 12 měsíců.

Erasmus pro doktorandy:

Studenti doktorského programu se mohou, dovolují-li to termíny příslušné zahraniční univerzity, hlásit na zahraniční pobyty programu Erasmus+ i později v průběhu roku, po samotném fakultním konkurzu. Hlaste se prosím u Ivety Lodrové nebo Lenky Medové. V případě dostupných finanční prostředků jsou studenti vysláni na individuální pohovor k fakultnímu koordinátorovi, panu profesorovi Pokornému.

Užitečné odkazy:

V případě nejasností kontaktujte Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky – Mgr. Iveta Lodrová, iveta.lodrova@lf1.cuni.cz, tel.: 224 964 358 či kontaktujte Mgr. Lenku Medovou, lenka.medova@lf1.cuni.cz, tel.: 224 964 372.

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat