1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Grantová agentura UK – Vyhlášení 20. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2023

 Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Povolení či ohlášení SÚKL

    7. 11. 2022 16:00

Etická komise - Klinické studie

    6. 10. 2022 12:00

Práce se zvířaty

    6. 10. 2022 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

    7. 11. 2022 16:00

Souhlas přednosty dle opatření 11/2021     

    7. 11. 2022 16:00

Grantová agentura UK vyhlásila 20. kolo výběrového řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 2023.
Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 25/2022, jehož znění je k dispozici na webových stránkách https://cuni.cz/UK-11965.html
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni.
Nové přihlášky projektů mohou podávat pouze studenti ve standardní době doktorského a magisterského studia výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím webové aplikace dostupné na adrese https://is.cuni.cz/webapps/
Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 3. října 2022. Přihlášky budou podány na odbor pro vědu a výzkum RUK elektronickým způsobem hromadně za fakultu.
Základní podmínky soutěže nezbytné pro zpracování a podání návrhu jsou dostupné na adrese https://cuni.cz/UK-2446.html
Upozorňujeme na základní pravidla:
1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.
2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky, pobytové náklady, další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady tvoří 15 % přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu.
3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:a. Osobní náklady (mzdy a odvody) a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka,
b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele.Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 75 %.

Termín pro odevzdání odsouhlasených elektronických přihlášek k udělení interního grantu pro rok 2023 je stanoven na 7.11.2022.

Včasná konzultace je podmínkou k podání kompletní přihlášky. Bez konzultace nebude projekt podán do soutěže.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Ekonomickou část projektu konzultujte s pracovnicemi grantového oddělení: Alenou Veisovou (l. 4157), Markétou Dvořákovou (l. 4396), Martinou Venhauerovou (l. 4591) a Lucií Marešovou (l.4334). Mzdové náklady s paní Hanou Halamovou, Personální a mzdové oddělení (l. 4126).

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 6.10.2022 do 12:00 hod.
Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy.
V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky pro práci s pokusnými zvířaty plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře do položky „ostatní neinvestice“.

ETICKÁ KOMISE
Pokud se grantový projekt zabývá jakýmkoliv medicínským výzkumem (včetně dotazníkových šetření), je povinností přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ vztahující se přímo k podávanému projektu. Bez tohoto souhlasu není možné projekt podat.
Etická komise musí být vždy aktuální (nelze použít vyjádření Etické komise nepřijatého návrhu projektu při novém podání projektu v dalším roce).
K žádosti o vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na webových stránkách 1. LF http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný Dotazník ve 2 vyhotoveních, popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, podepsaný životopis, Čestné prohlášení o provádění výzkumného projektu ve VFN  a Souhlas GDPR v 1 vyhotovení odevzdejte nejpozději 6.10. 2022 do 12:00 hod. na Grantové oddělení 1. LF UK p. Justovi.

Nově se přikládá povinný formulář Souhlas GDPR, kde se vyplňuje pouze název studie, řešitel a případně se upravuje oslovení a text dle předkládaného projektu. Nové formuláře jsou také přílohou tohoto vyhlášení (případné informace k uvedené problematice podá p. Martin Just tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třebapřiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

                                                                                                    prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
                                                                                                   proděkanka pro grantovou problematiku


Postup pro podávání Projektových žádostí https://www.lf1.cuni.cz/document/93385/11-21.pdf

Přílohy:
Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání
Oprávnění GMO
Doplňující informace pro studenty
EK GDPR-souhlas se zpracováním osobních údajů.docx
EK VFN Čestné prohlášení
EK VFN Dotazník

 

Hodnocení: spravovat