1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

GA ČR – Nové vyhlášení Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na r. 2021

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Klinické studie (etická komise)

9. 4. 2020 12:00

Práce se zvířaty (odborná komise)

20.4. 2020 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

27. 4. 2020 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

27.4.2020 12:00


Grantová agentura ČR vyhlásila nové termíny soutěže pro grantové projekty – projekty základního výzkumu -
Standardní, JUNIOR STAR, EXPRO, LA a mezinárodní ve spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG, MOST, NRF, RFBR a FAPESP.

Návrhy grantových projektů – grantové přihlášky musí být zpracovány podle Zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na r. 2021. Formuláře a podrobné informace o pravidlech grantového systému jsou zveřejněny na adrese http://www.gacr.cz/ Grantová přihláška musí být vyplněna výhradně na formulářích GA ČR v internetové on–line aplikaci a doručena pouze elektronicky.

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 8/2012 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

INFORMACE
· Výpočet režií [režie = 20% z neinvestičních nákladů]

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Prosím konzultujte: Ekonomickou část projektu s paní Ivanou Nikodymovou (tel: 224 964 335, user name: iniko), s paní Alenou Veisovou (tel: 224 964 157, user name: aveis) nebo s paní Gabrielou Grznárovou (tel: 224 964 258, user name ggrzn). Mzdové náklady s paní Ivou Sekulovou, Personální a mzdové oddělení (tel: 224 964 341, user name: iseku) s paní Jitkou Mrázovou (tel: 224 964 257, user name: jmraz) nebo Evu Janovskou (tel: 224 964 256, user name: ejano). Uvedené referentky doporučujeme zadat do aplikace jako "project editor".
Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání (slouží k výpočtu nákladů na pokusná zvířata za dobu řešení projektu), který je nezbytné předat 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději
do 20.4.2020 do 12:00 hod.
K přihlášce se přikládá „Oprávnění k používání pokusných zvířat“. Je přílohou tohoto vyhlášení.
Schválený projekt pokusů odbornou komisí a následně MŠMT se dodává pouze u přijatých grantů před podpisem smlouvy.

KLINICKÉ STUDIE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti, přiložený formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději

9. 4. 2020 do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba doložit náleži-tosti požadované zákonem, zejména doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „ Seznamu GMO“

Je přílohou tohoto vyhlášení.

Návrh projektu odešlete e-mailem, až po odsouhlasení Grantovým oddělením, na adresu mjust@lf1.cuni.cz nejpozději

do 27. 4. 2020 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

                                                                                Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                       proděkanka pro grantovou problematiku a doktorské studijní programy

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat