1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

GA ČR – Termíny vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů na r. 2024

 Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Klinické studie (etická komise)

6. 3. 2023 12:00

Práce se zvířaty (odborná komise)

6. 3. 2023 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

28. 3. 2023 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 11/2021

28. 3. 2023 12:00


Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží Standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

Návrhy grantových projektů – grantové přihlášky musí být zpracovány podle Zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na r. 2024. Formuláře a podrobné informace o pravidlech grantového systému jsou zveřejněny na adrese http://www.gacr.cz/ Grantová přihláška musí být vyplněna výhradně na formulářích GA ČR v internetové on–line aplikaci a doručena pouze elektronicky.

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 11/2021 - postup pro podávání Projektových žádostí na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

INFORMACE
· Výpočet režií [režie = 20 % z neinvestičních nákladů]

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Prosím konzultujte: Ekonomickou část projektu s paní Ivanou Nikodymovou (tel: 224 964 335, user name: iniko), s paní Alenou Veisovou (tel: 224 964 157, user name: aveis) nebo s paní Gabrielou Grznárovou (tel: 224 964 258, user name ggrzn). Mzdové náklady s paní Ivou Sekulovou, Personální a mzdové oddělení (tel: 224 964 341, user name: iseku) s paní Jitkou Mrázovou (tel: 224 964 257, user name: jmraz) nebo s Evou Janovskou (tel: 224 964 256, user name: ejano). Uvedené referentky doporučujeme zadat do aplikace jako "project editor".

Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání (slouží k výpočtu nákladů na pokusná zvířata za dobu řešení projektu), který je nezbytné předat 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději
do 6.3.2023 do 12:00 hod.
K přihlášce se přikládá „Oprávnění k používání pokusných zvířat“. Je přílohou tohoto vyhlášení.
Schválený projekt pokusů odbornou komisí a následně MŠMT se dodává pouze u přijatých grantů před podpisem smlouvy.

KLINICKÉ STUDIE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný Dotazník EK VFN ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, Čestné prohlášení EK VFN o provádění výzkumu na pracovišti se souhlasem přednosty, formulář GDPR EK VFN (Souhlas se zpracováním osobních údajů) a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději 6. 3. 2023 do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba doložit náleži-tosti požadované zákonem, zejména doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“ Je přílohou tohoto vyhlášení.

Návrh projektu odešlete e-mailem, až po odsouhlasení Grantovým oddělením, na adresu mjust@lf1.cuni.cz nejpozději

do 28. 3. 2023 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

                                                    

                                                                                                     prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                     proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat