1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Financování vědy v Čechách

V České republice existují v zásadě dvě nejsilnější centra vědy a výzkumu – vysoké školy a Akademie věd ČR. Peníze „na vědu" pro tyto instituce lze rozdělit na „institucionální podporu" sloužící udržení jejich základního chodu a „účelové financováni", které výběrovým způsobem rozděluje konkrétním projektům Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a agentury příslušných rezortů. Ve zdravotnictví je to Agentura pro zdravotnický výzkum ČR. Podpora výzkumu v lékařských vědách tvoří přibližně 11 % z celkového objemu peněz, které jsou ve státním rozpočtu ČR určeny na vědu a výzkum. Financování vědy a výzkumu privátní sférou zatím funguje jen omezeně. Vědci mohou získat pro svou práci peníze i z evropských a jiných zahraničních fondů.

57238

Diskutovali s Vámi:

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. LF UK

„Zákl 53980adní a aplikovaný výzkum jsou spojené nádoby – jeden bez druhého nemůže fungovat. O biomedicínském výzkumu to platí dvojnásob.“

 

 

 

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědu UK, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace – poradního orgánu vlády ČR

53950

„Věda se hodnotit nedá, ale musí. Bez evaluace nelze vědu rozumně financovat.“

 

 


prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

53951

 

 

„Nelze doufat v přínos rychlovlaků bez kvalifikované péče o stav kolejí. Ani v medicínských vědách.“


 Se způsobem financování vědy na lékařských fakultách souvisí výuka nové generace odborníků. Neoddělitelnou součástí vědecké komunity jsou studenti postgraduálního doktorského studia. „Jsou financováni z prostředků určených na vědu a výzkum. Pokud je nebudeme podporovat, nevyroste nám další generace špičkových odborníků, z nichž se rekrutují budoucí docenti a profesoři – tedy klíčové osoby jak pro výuku, tak pro kontinuální akademický rozvoj jednotlivých lékařských disciplín. Věda na lékařských fakultách je tedy přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Pokud se však mladí lékaři věnují vědě či pedagogické práci, mají obvykle menší příjmy, než když pracují celým úvazkem v nemocnici. „Podle mzdových tabulek docent dosahuje výrazně nižšího platu než třeba atestovaný lékař v krajské nemocnici. Akademická kariéra tedy není příliš atraktivní a naším úkolem je najít cestu, jak u ní naše nejlepší adepty udržet,“ říká děkan.

Připomněl, že rozdělování prostředků na vědu a výzkum nelze oddělit od hodnocení výsledků. Metodika hodnocení vědy není ovšem po řadu let ustálená a je dosud místem konfliktů jak odborných, tak politických. „Zejména v podmínkách naší politické kultury je naprosto zásadní zohledňovat v hodnocení výsledků měřitelná a doložitelná kritéria a vyvážit je tak, aby nevedla k účelové produkci výstupů pro výstupy,“ uvádí prof. Šedo.

Diskusi o budoucím systému hodnocení vědy v ČR navíc v současnosti komplikuje skutečnost, že se zatím nedaří hodnotit ani podle současného, dohodnutého a vládou schváleného sytému (tzv. Metodika 2013). Údaje za období 2009–2013 totiž stále ještě nebyly zpracovány, protože se ani napodruhé nepodařilo vysoutěžit firmu, která by to mohla udělat.

1. LF UK je v medicínském výzkumu nejvýznamnější vysokou školou v ČR. Její výsledky představují 27 % sumy výsledků všech lékařských i jiných zdravotnických fakult v naší republice dohromady. Teoretická i klinická pracoviště se věnují jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu. Spolupracují s vědeckými pracovišti v celé ČR i v zahraničí. „Velkým potenciálem fakulty je skutečnost, že přirozeně spojuje potenciál obou typů výzkumu,“ říká děkan Šedo. Zdůrazňuje, že základní a aplikovaný výzkum jsou spojené nádoby a – zejména v biomedicíně – jeden bez druhého nemůže smysluplně fungovat. „Při rozdělování státních dotací by se tedy neměl ani jeden z nich násilně upřednostňovat,“ míní.

V roce 2014 získala 1. LF na vědu a výzkum dotaci zhruba 350 milionů korun, z toho 150 milionů korun byly účelové prostředky. V porovnání s rokem 2010 se celkový objem peněz téměř nezměnil, ale změnil se poměr institucionální (210 mil. v r. 2010) a grantové (105 mil. v r. 2010) podpory.

Na 1. LF UK studuje v současné době v doktorských programech přibližně 940 studentů. Jde o lékaře v teoretických nebo klinických oborech, případně i absolventy jiných vysokých škol, kteří bádají v medicíně. Studium však kvůli náročnosti dokončí jen zhruba polovina z nich.

Více se dočtete ZDE


Hodnocení: spravovat