1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dopis předsedy VOS z listopadu 2020

Dopis předsedy VOS z května t.r. se zajímavými dalšími informacemi, platnými i nyní

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte mi Vás oslovit v této těžké době. Všechny nás omezil a v podstatě téměř paralyzoval chod země silný skoro neviditelný virus. V září se u nás objevila druhá vlna epidemie COVID19, která je oproti jarní daleko závažnější a nebezpečnější. Rostou počty nakažených, přibývá těžce nemocných a mrtvých. Je možné sledovat určitou bezradnost až chaos v rozhodování na nejvyšších úrovních a to nejen u nás. Spousta lidí je dnes odborníkem na pandemie a ekonomiku, objevují se rozporuplné názory a zemi zamořují tzv. fakenews. Nechci se teď vyjadřovat k názorům jednotlivců a skupin, ani hodnotit postupy vlády, opozice a dalších. Každý si musí udělat obrázek sám. Jsem rád, že pracuji v prostředí vysokých škol, kde jsou zaměstnanci vnímaví, zdravě skeptičtí a ověřují si informace o situaci s pandemií Covid – 19. Je dnes, více než dříve, důležité používat zdravý rozum, chovat se s určitým porozuměním. Věřme skutečným odborníkům, pomáhejme, kde je to možné. Je úžasné, jak se čím dále více do aktivní pomoci zapojují studenti vysokých škol. Byla vytvořena řada dobrovolnických programů, do kterých se zapojují nejenom studenti, ale také zaměstnanci vysokých škol. Je nutné velice poděkovat medikům a studentům zdravotnických oborů, kteří pracují v první linii. Veliké díky taktéž studentům pedagogických fakult, kteří se starají o děti zaměstnanců záchranných složek a pomáhají doučovat i ostatní děti. Držme jim palce, ať se zase co nejdříve vrátí ke svému hlavnímu oboru, kterým je studium. Možná si málo uvědomujeme, jaké takové dlouhodobé přerušení studia může mít důsledky v přípravě na zkouškové období, které je zanedlouho čeká. V neposlední řadě patří můj dík i akademikům, kteří bravurně zvládají distanční výuku na vysokých školách se všemi nástrahami rozdílného vnímání online přednášek a seminářů. Taktéž bych chtěl ocenit práci mnoha vědců, kteří již řadu měsíců pomáhají v laboratořích v boji s touto stále ještě ne příliš probádanou virovou nákazou.

Co se týče výboru VOS, tak jsme naše jednání omezili i s ohledem na zdraví a současnou situaci pouze na jednání formou online konferencí. Já osobně jsem byl přítomen na několika schůzkách v Praze, kde jsem jednal o přípravě rozpočtu pro rok 2021 pro vysoké školy. Ohledně tohoto rozpočtu jsem měl před jednáním tripartity schůzku s předsedou ČMKOS panem Středulou, kde jsem mu popsal situaci v sektoru vysokých škol a požádal jsem ho, aby na tripartitě přednesl návrh na navýšení rozpočtu pro vysoké školství tak, aby byl pokryt výpadek spojený s náklady na řešení situace kolem Covid-19. Výsledek popisuji níže. Také jsem se snažil panu předsedovi nastínit nemalý problém s výpadkem příjmů spojeným s ubytovacími zařízeními jako jsou koleje a hotely. Tento problém byl taktéž vznesen i na předsednictvu RVŠ, kde jsem seznámil plénum s tím, že VOS již aktivně tento problém řeší. Zároveň jsem oslovil i předsedu ČKR prof. Skleničku. ČKR již tedy také řeší ztráty na všech univerzitách spojené s vyvstalou situací. Ukazuje se, že ztráty kolejí jsou z hlediska hospodaření vysokých škol nezanedbatelné.

Proto výbor v neúplném složení přijal usnesení:

Předsednictvo VOS upozorňuje na problém ztrát příjmů z kolejného vznikající v důsledku rozhodnutí vlády o zákazu pobytu studentů na kolejích. Nevidíme žádný důvod, proč by koleje nemohly uplatnit stejný požadavek jako hotely a jiné ubytovací zařízení. Navrhl jsem panu předsedovi ČMKOS, zda by mohl při jednání na Ministerstvu místního rozvoje tuto možnost projednat. Ohledně této vážné situace, již také proběhla online schůzka se zástupci opozice a to s ODS a Piráty. Strana Pirátů do navrhovaných opatření, které by vláda měla přijmout nad rámec již schválených usnesení, zařadili mimo jiné i takto formulovaný požadavek:

„2. ukládá Vládě ČR:

  1. nadále zajišťovat zásobování ochrannými prostředky a rouškami do škol a školských zařízení, kde není omezen provoz;

  2. II. zajistit péči o děti pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na zajištění výuky a provozu škol a školských zařízení;

  3. III. zajistit formou nařízení efektivní a bezúplatný převod vyřazené ICT techniky z úřadů a veřejných institucí na základní a střední školy za účelem zajištění distanční výuky, a to i pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce v důsledku nedostatečného technického zázemí;

  4. IV. připravit a zveřejnit dlouhodobý plán úkolů ve věci poskytování metodické podpory pro zajištění distanční výuky, průběžně kontrolovat a poskytovat informace o jejich plnění;

  5. V. připravit a zveřejnit scénáře a návrhy variantního řešení pro postupný návrat žáků do škol ve vazbě na vývoj epidemiologické situace;

  6. zajistit kompenzace vysokým školám v souvislosti s omezením pobytu studentů na vysokoškolských kolejích“.

Za tento počin, bych jim rád poděkoval

V pondělí 12. října se uskutečnilo 154. jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), kde se projednával návrh zákona o státním rozpočtu a to vzhledem k epidemiologické situaci opět formou videokonference.

Jedním z bodů mimo jiné bylo projednání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Materiál uvedla ministryně financí paní Alena Schillerová, která sdělila, že hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení ČR k realizaci opatření, která pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel. Vláda chce prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst. Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, s předpokládaným schodkem 320 mld. Kč. Důležité budou masivní investice za 186,9 mld. Kč. Návrh rozpočtu zvyšuje životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Počítá s růstem platů učitelů a nepedagogických pracovníků. Je navržen s navýšením platů o 10 % pro zaměstnance v sociálních službách a pro zaměstnance ve zdravotnictví. Nárůst platů zaměstnanců v sociálních službách bude zakomponován do státního rozpočtu, nárůst platů zdravotníků bude realizován přes úhradovou vyhlášku. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Jaroslav Hanák upozornil, že návrh rozpočtu by měl počítat s možným opětovným zhoršením situace a vytvořit dostatečné rezervy pro případná další mimořádná opatření. Zároveň varoval před politickým rozhodováním nesouvisejícím s krizí před parlamentními volbami v příštím roce. V tomto kontextu je možné ještě zvážit zrušení superhrubé mzdy, kdy výpadek příjmů státního rozpočtu může přinést významný problém. Pro zaměstnavatele je klíčové udržení investičních výdajů. Zvýšení výdajů na výstavbu dopravní infrastruktury je pozitivním prvkem předloženého návrhu, zapomínat se nesmí ani na výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula upozornil, že návrh státního rozpočtu ale nepočítá s pokračováním mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, zvýšenou nemocností obyvatel, pomocí postiženým firmám, zvýšením nezaměstnanosti, nákladů na ošetřovné apod. Nereflektuje také již oznámená opatření, například avizované zrušení superhrubé mzdy. Finanční prostředky by měly směřovat na zachování ekonomické aktivity a kupní síly obyvatel, na podporu kritické infrastruktury prodloužením programů Antivirus a Covid, také na pomoc živnostníkům a malým a středním podnikům a pochopitelně i na pomoc důchodcům a samoživitelům. Zapomínat se nesmí ani na digitalizaci a kybernetickou bezpečnost. Dochází k hackerskému napadení nemocničních zařízení apod. „Dále předseda ČMKOS v návaznosti na náš rozhovor požádal vládu o zvýšení prostředků pro vysoké školství. Mělo by dojít i k posílení finančních prostředků pro vysoké školství z 1 na 2,5 mld. Kč-“. Kriticky se vyslovil k možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty a k nedostatečným opatřením proti vyvádění dividend. Takto sestavený rozpočet podporuje politiku levné práce. Opatření, jež nesměřují k podpoře a rozvoji investic, včetně investic do lidského kapitálu, by nyní neměla být přijímána. Požádal rovněž o jednání o zvýšení platů v rozpočtové sféře a zvýšení minimální mzdy v příštím roce. Odbory navrhují zvýšení minimální mzdy na 16 000 Kč. Tím by mělo dojít i k navýšení zaručené mzdy, která se taktéž dotýká zaměstnanců vysokých škol. Zaměstnavatelé s požadavkem zvýšit minimální mzdu vyslovili nesouhlas.

O přípravě nového stavebního zákona informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Uvedla, že nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb.

Právní poradna:

V této rubrice bych vás rád seznámil s některými právními doporučeními, která jsou spojena s pandemií Covid – 19 a která jsme řešili i s některými ZO. První problém se týká konání výročních volebních konferencí ZO VOS. Zde je vyjádření Mgr. Pally:

„Odpověď poskytuje Hlava IV, § 19 a 20 zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (lex covid):

HLAVA IV Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám

§18 Práva a povinnosti podle § 19 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

§19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 obdobně. §20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob

(1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

(2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

(3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak. (4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

Další problém se týká Covid – 19 a to karantény:

Z hlediska zákona je to tak, že je-li zaměstnanci nařízena karanténa, je zaměstnavatel povinen omluvit tuto nepřítomnost v práci (§ 191 ZP). Zaměstnanci pak dle zákona náleží prvních 14 dnů náhrada od zaměstnavatele (§ 192 ZP) a následně dle § 23 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění náleží zaměstnanci od 15. dne karantény nemocenské.

MPSV však na začátku pandemie COVIDu dovolilo, že se strany mohou dohodnout tak, že i nařízenou karanténu nebudou považovat za překážku v práci, ale že je možné i v rámci nařízené karantény přidělovat zaměstnanci práci (v režimu home office tak, aby neporušil podmínky karantény) a v takovém případě zaměstnanci náleží klasicky mzda za vykonanou práci. Z toho vyplývá, že zaměstnanci nelze práci v režimu home office v době karantény nařídit, ale je možno se dohodnout. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a vážení kolegové, jménem celého výboru VOS popřát Vám z celého srdce především zdraví a pevné nervy do následujícího nelehkého období.

Připomínáme, že v případě jakýchkoliv problémů máte možnost se kdykoliv obrátit na náš odborový svaz. Jsme tu pro vás. Petr Baierl

Hodnocení: spravovat