1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dopis předsedy VOS mgr. Baierla

Milé kolegyně,
milí kolegové,

i v této nelehké době bych Vám jménem výboru VOS rád popřál příjemné prožití svátků jara. Ať jsou to pro Vás dny klidu a pohody
a přinesou nám všem dny veselejší.

Petr BaierlDále bych Vás rád informoval o činnosti výboru VOS. Jak jistě mnozí z vás víte, vznikla za přispění MŠMT, ČKR, RVŠ a VOS novela Vysokoškolského zákona, která reaguje na současnou situaci a pomůže VŠ efektivněji pracovat a studentům ve studiu. Velmi důkladně jsme společně s právním oddělením ČMKOS připravili doporučení pro VŠ, které by mohlo umožnit čerpání dotace Antivirus pro některá střediska VŠ (např. menzy) - viz níže právní stanovisko VOS.
Jenom pro připomenutí je nutné vědět, že ani v době mimořádných opatření a epidemie neztrácíte svá práva jako zaměstnanci. Máte-li pocit, že s Vámi v práci nejednají fér, chtějí situace využít například k Vašemu propuštění bez náležitého vyrovnání, dejte nám prosím vědět, určitě Vám pomůžeme.

Stále pravidelně distančně zasedá Rada ČMKOS, kde se řeší současná situace. Pro nás je příznivé, že jsou vysoké školy brány jako jedny z institucí, které se aktivně zapojují do boje s covid - 19. Zde bych rád připomenul jedno výročí. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) oslavila 5. dubna 30 let svého vzniku. Nejsilnější odborová centrála v České republice se za tuto dobu stala respektovaným partnerem vlády a zaměstnavatelů. Což se projevuje zejména při ochraně a prosazování práv zaměstnanců, jejich mzdových a pracovních požadavků, zlepšování životních podmínek. Po dobu jejího působení se také podařilo výrazně zvýšit vliv odborů na tvorbu legislativy v zemi. Centrála je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením odborových svazů (OS), v současnosti jich sdružuje 32.

S náměstkem Dolečkem a předsedou RVŠ jsme distančně řešili otázku budoucího financování sektoru vysokých škol, prioritou je udržení stávající výše rozpočtu. Určitě se budeme tvrdě bránit možnému poklesu financí na VŠ.Zde k Antiviru jak jsem prezentoval výše:
Program Antivirus, k němuž vydalo MPSV manuál uvedený v příloze, je určen všem zaměstnavatelům, "jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty. Tímto je vyloučeno poskytnutí příspěvku na náhradu platu."

Manuál výslovně uvádí, že "Příspěvek tedy nenáleží na úhradu náhrad platů
(Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.)
za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
(Příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.)
v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů."
Podle nás tedy pokud na mzdu konkrétního zaměstnance menzy v pracovním poměru nečerpá škola žádný příspěvek (viz výše), není problém o kompenzaci v rámci tohoto programu požádat.


 
Hodnocení: spravovat