1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studijní programy


Doktorské studium je individuální, probíhá pod vedením školitele a zpravidla i konzultanta a je tvořeno přednáškovými kurzy, semináři, samostatným studiem a zejména řešením zadaného výzkumného projektu (disertační práce). Je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Absolventům doktorského studijního programu se vydává diplom o absolvování studia s uvedením studijního programu. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (zkratka Ph.D. za jménem). Diplom vydává Univerzita Karlova v Praze (dále jen „UK“). 

I. Organizační struktura doktorského studia

Oborové rady
Náplň a organizaci studia v jednotlivých studijních programech zajišťují oborové rady (OR), jsou garantem kvality jednotlivých studijních programů. Jejich členy jmenuje rektor na návrh děkana fakulty a na návrh jednotlivých zúčastněných školicích institucí po projednání ve vědecké radě. Předsedu a místopředsedu si volí OR z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jednání oborové rady a zastupuje ji při jednání s orgány příslušné fakulty a na zasedáních Koordinační rady doktorského studia biomedicíny. Kompetence oborové rady vyplývají ze znění platných předpisů upravujících studium v doktorských studijních programech.

Oborové rady zejména

 • navrhují program přednášek, kurzů a dalších forem studia v daném studijním programu
 • navrhují děkanovi příslušné fakulty jmenování školitelů
 • navrhují děkanovi složení přijímacích komisí
 • posuzují a schvalují rámcové studijní plány studentů doktorského studijního programu
 • určují požadavky ke státním doktorským zkouškám
 • navrhují děkanovi členy komisí pro státní doktorské zkoušky
 • navrhují děkanovi členy komisí pro obhajoby disertačních prací
 • navrhují děkanovi oponenty disertačních prací
 • sledují a hodnotí průběh studia jednotlivých studentů a podávají návrhy na úpravu stipendií
 • řeší případné spory mezi studentem a školitelem.

 

II. Student DS
Studentem doktorského studia se může stát absolvent magisterského studijního programu, který byl přijat na základě přijímacího řízení.

Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Studenti doktorských studijních programů jsou studenty příslušných fakult, kde je studijní program uskutečňován. Studenti doktorského studia jsou členy akademické obce, pro jejich práva a povinnosti platí příslušná ustanovení zákona o vysokých školách, Statutu UK, statutů fakult a dalších vnitřních předpisů.

Standardní doba studia doktorských studijních programů je tříletá nebo čtyřletá. Prezenční formou studia je možné studovat nejvýše v délce trvání standardní doby studia, s výjimkou doktorských studijních programů se standardní délkou studia 3 roky, kdy lze podat žádost o prodloužení prezenční formy studia o jeden rok děkanovi fakulty.

Maximální doba studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia navýšená o 5 let (s výjimkou zákona č. 48/2013 Sb. o "uznané době rodičovství")

Uchazeč se stává studentem na základě přijímacího řízení dnem zápisu na příslušné fakultě. Student obdrží výkaz o studiu a průkaz studenta.


III. Školitel
Student je veden školitelem, kterého jmenuje děkan fakulty z řad předních odborníků daného oboru na návrh oborové rady: jmenování je podmíněno písemným souhlasem školitele tuto funkci vykonávat a souhlasem vedoucího školícího pracoviště, kde je školitel zařazen.

Povinnosti školitele:

 • společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu a do jednoho měsíce od zápisu jej předloží oborové radě ke schválení;
 • stanovuje téma disertační práce;
 • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultovat výsledky jeho studia;
 • zabezpečuje základní provozní podmínky ke studiu doktoranda;
 • pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí práci studenta, písemně o svém hodnocení informuje oborovou radu a v případě neplnění požadovaných úkolů navrhnout oborové radě ukončení studia nebo jiné opatření (čl. 8 Studijního a zkušebního řádu UK).


Školitel nese stěžejní odpovědnost za vědeckou výchovu studenta.

Školitel může navrhnout ustanovení konzultanta z řad odborníků daného oboru, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia. Konzultanta jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady.

Seznam školitelů 1. LF UK

IV. Zásady přijímacího řízení
K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, jež se uskutečňuje pro jednotlivé studijní programy na příslušných fakultách v období vyhlášeném rektorem pro přijímací řízení a to zpravidla v červnu.

Zahájení přijímacího řízení vyhlašují veřejně fakulty nejméně 4 měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně oznamují rektorátu UK.

V oznámení uvedou:

 • doktorské studijní programy, které se v daném roce budou otevírat;
 • podmínky stanovené pro přijetí, další podmínky a doplňující podmínky po bonifikaci;
 • obsah přijímací zkoušky;
 • kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky;
 • místo, kde si lze vyzvednout přihlášku a získat další informace;
 • lhůtu pro podání přihlášky.

Vyplněné přihlášky se všemi předepsanými doklady se odevzdávají děkanátům příslušných fakult, které je předávají předsedům daných OR.

K přijímacímu řízení je třeba předložit:

 • doklad o absolvování magisterského studijního programu;
 • stručný odborný životopis;
 • ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce či jiné mezinárodně uznávané zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).
 • vyplněnou předepsanou přihlášku 

Přijímací pohovory probíhají po jednotlivých studijních programech před komisemi, které na návrh předsedy OR jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné 0R. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímacího pohovoru může být i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímacího pohovoru hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: „přijat“ - „nepřijat“. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí.

Zápis se závěry o přijímacím pohovoru předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání. O výsledku přijímacího řízení rozhodne děkan příslušné fakulty. Děkanát zašle studentovi rozhodnutí do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. V případě nepřijetí uchazeč může požádat rektora prostřednictvím děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí, a to podle § odst. zákona č. 111/1998. Žádost o přezkoumání rozhodnutí lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí děkana.

Další podrobnosti upravuje řád přijímacího řízení UK.

Zápis studentů doktorského studia provede příslušné oddělení fakulty.

V. Průběh studia

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán navrhuje po dohodě se studentem jeho školitel, který jej předloží OR ke schválení do jednoho měsíce ode dne zahájení studia. Individuální studijní plán studentovi stanoví, které přednáškové kurzy jsou pro studenta povinné, stanoví podrobnosti a časové rozvržení jeho studia, případně studijní pobyty na jiných pracovištích (i zahraničních) a jejich program, a téma a zaměření disertační práce. Individuální program studenta má zpravidla dvě části: studijní část a část zaměřenou na zpracování disertační práce.

Studijní část je zpravidla rozvržena:

 • do oblasti obecné, se zaměřením na prohloubení obecných základů ve studentem zvoleném studijním programu, na studium odborných disciplin s daným programem souvisejících a na studium angličtiny,
 • do oblasti specializované, zaměřené na řešení konkrétního vědeckého úkolu a vypracování disertační práce.

 

Povinnosti studenta doktorského studijního programu

Povinností studenta doktorského studijního programu je osvojit si metodiky vědecké práce tak, aby byl po skončení doktorského studia schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech.

Student musí během svého studia povinně absolvovat nejméně 2 výukové kurzy a zkoušku z angličtiny. OR může studentovi předepsat i další studijní povinnosti.

Student se dle pokynů školitele musí aktivně zúčastňovat vědeckých konferencí, kongresů a sjezdů vědeckých společností a pravidelně referovat o svých výsledcích na seminářích. Doporučuje se, aby tyto povinnosti byly dle možností zakotveny již ve studijním plánu studenta.

V průběhu prvního roku studia může student požádat o změnu školitele i tématu, taková žádost však musí být vždy zdůvodněna a projednána a schválena příslušnou OR. Pouze ve zcela výjimečných případech může student požádat o změnu školitele ve vyšších ročnících svého studia.

Student může požádat o přerušení studia. Pokud student písemně požádá o přerušení studia a nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Ve svém rozhodnutí děkan stanoví také podmínky a lhůty opětného zápisu. Důvodem pro přerušení studia je zejména mateřská dovolená (nově dle zákona č. 48/2013 Sb. o "uznané době rodičovství"), zdravotní důvody nebo studijní pobyt v zahraničí, který není součástí studijního plánu. Po dobu přerušení studia osoba není studentem. Nejdelší celková doba přerušení studia je pět let. 

VI. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce


VII. Ukončení studia
Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla obhájena disertační práce. Studium se dále ukončuje (viz čl. 8 Studijního a zkušebního řádu UK):

 • zanecháním studia
 • nesplněním požadavků vyplývající ze studijního programu
 • odnětím akreditace studijního programu
 • zánikem akreditace studijního programu
 • vyloučením ze studia

Absolventu doktorského studijního programu, který vykonal předepsané zkoušky a obhájil disertační práci, vydá UK diplom s uvedením studijního programu, názvu školicího pracoviště a dosaženého akademického titulu.

VIII. Studium cizinců
Studentem doktorského studijního programu může být občan kteréhokoliv státu, pokud splní podmínky předepsané pro vybranou formu studia. Studium v českém jazyce je bezplatné. Studium stud. programu uskutečňovaného v cizím jazyce je za poplatek. Zdravotní stav uchazeče musí odpovídat požadavkům, které jsou kladeny na cizí státní příslušníky, pobývající dlouhodobě v České republice.


 

 

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat