NEWTON Media, a.s.

Přehled zpráv
Hyperglykemická kómata1
13.11.2017Zdravotnické noviny.  Strana 12  Příloha - ZN plus/Diabetologie 
MUDr. Svatopluk Solař, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. 
... vysoko 15 mmol/nad l vědomí jasné obluzené sopor/kóma sopor/kóma sopor/kóma Zdroj: archiv autora Foto autor| Ilustrační foto: Depositphotos O autorovi| MUDr. Svatopluk Solař, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Vojenská fakultní nemocnice Praha

Současné postupy první volby v léčbě infekcí dolních močových cest2
13.11.2017Zdravotnické noviny.  Strana 18  Příloha - ZN plus/Urologie 
MUDr. Oldřich Šottner 
... 82,4 0,0 17,6 0,0 0,0 100,0 Cefuroxim 97,7 0,0 2,3 0,0 0,0 100,0 Ciprofloxacin 80,6 0,0 19,1 12,0 0,0 88,0 O autorovi| MUDr. Oldřich Šottner, Gynekologicko-porodnická a urogynekologická ambulance na Vysočině, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze

Proběhla 74. klinická konference Revmatologického ústavu v Praze3
13.11.2017Zdravotnické noviny.  Strana 22  Příloha - ZN plus/Revmatologie 
red 
... ústavu (dříve Výzkumného ústavu chorob revmatických). Jejími pořadateli byly Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Klinika revmatologie 1. LF UK v Praze a pacientská organizace Revma liga ČR. Konference si zvolila jako motto „Výzkum, vzdělávání a klinická praxe v revmatologii....

Horká linka Blesku: Odborníci prozradili, jak je na tom rakovina v Čechách! Stud zabíjí, varují4
13.11.2017blesk.cz  Strana 0  Rádce 
 
... poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás Docent MUDr. Viktor Soukup, Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy. Telefon: 225 977 102 Rakovina prsu, děložního hrdla a děložního čípku – to jsou nejčastější nádory ženských...

Cirhóza jater neohrožuje jen pijáky, ale i lidi s nadváhou5
13.11.2017liberecky.denik.cz  Strana 0  Moje Liberecko 
Jana Švecová 
... výzkumu. Důkazem toho je právě primář zmodernizovaného oddělení Karel Dvořák, který 12 let působil na interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě UK. Zkušenosti sbíral i na prestižní univerzitní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho specializací je právě komplexní...


Plné znění zpráv

Hyperglykemická kómata
Téma: 1. Lékařská fakulta
13.11.2017  Zdravotnické noviny.  Strana 12  Příloha - ZN plus/Diabetologie
MUDr. Svatopluk Solař, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D.
Diabetik v akutním stavu – 2. část:

Soubor článků popisuje akutní stavy u diabetika a jejich řešení.
Nový pohled na akutní stavy v diabetologii přináší zkušenosti posledních let při přijetí pacientů do nemocnice s těžkou systémovou infekcí, u kterých je ve chvíli příjmu zjištěna nová diagnóza diabetu a kteří mají velmi komplikovaný průběh s třikrát vyšší mortalitou než pacienti bez diabetu nebo diabetici. Celý text je rozdělen do tří částí, které jsou v ZNP uveřejňovány postupně:

1. Diabetes jako prozánětlivý stav a hypoglykémie
2. Hyperglykemická komata
3. Systémové infekce a perioperační komplikace

Diabetická ketoacidóza (dále DKA) je stav hyperglykémie, ketonémie a metabolické acidózy, který vzniká rychle, během hodin, případně dne, kdy absence účinku inzulinu a převaha kontraregulačních hormonů glukagonu + kortizolu + STH a katecholaminů aktivuje glukoneogenezu, glykogenolýzu se snížením utilizace glukózy a rozvojem hyperglykémie. Vlivem zejména adrenalinu je aktivována lipáza tukové tkáně, což vede k uvolnění glycerolu a volných mastných kyselin, které jsou v játrech efektem glukagonu oxidovány na ketolátky (acetoacetát + beta-OH-butyrát), jež způsobují acidózu. Klinicky DKA charakterizuje polyurie, polydipsie, dehydratace, svalové křeče, nauzea, zvracení, bolesti břicha s peritoneálním drážděním (pseudoperitonitis diabetica), porucha vědomí až do stupně kómatu. Při vyšetření a monitoraci je patrný pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zejména u kardiovaskulárně nemocných a se -niorů, tachypnoe, která časně reguluje vydýcháváním CO2 metabolickou acidózu a kvantitativní poruchu vědomí všech stupňů. DKA se vyskytuje až u třetiny nově manifestovaných diabetiků 1. typu, více u dětí předškolního věku (40 % těchto pacientů), kde jí může kromě výše uvedených projevů předcházet i úbytek svalové hmoty při potlačené proteosyntéze. U již diagnostikovaných diabetiků je příčinou ketoacidózy vynechání nebo nedostačující dávka inzulinoterapie. Rychlý rozvoj DKA vidíme u léčených inzulinovou pumpou, a to z důvodu absence depa inzulinu po přerušení dodávky při zalomení kanyly, vzduchu v setu aj. Mortalita DKA je pod 5 %, narůstá s věkem a komorbiditami. Hyperosmolární kóma (dále HK) je komplikací DM 2. typu. Rozvíjí se pomaleji, i po dny, charakterizuje ho kromě hyperglykémie, která může být extrémní (> 50 mmol/l), hyperosmolalita > 320 mOsmol/kg, často hypernatrémie a elevace dusíkatých metabolitů v obraze akutního nebo progredujícího chronického selhání ledvin. Častěji než u DKA jsou poruchy vědomí, ale i izolované neurologické deficity, porucha kognice, stavy zmatenosti a pády s možným poraněním. Mortalita HK je 15 %, při osmolalitě > 350 mOsmol/kg u starších pacientů > 50 %. Pacienti jsou významně dehydratovaní, často dezorientovaní, spící, mnohdy neprobuditelní, v nejtěžších stavech jsou v bezvědomí s poruchami oběhu a ventilace. Nejčastější příčinou hyperosmolárního kómatu je akutní onemocnění, na prvním místě infekce, dále cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu, mezenteriální uzávěry, imobilizace po pádu s poraněním a rozvojem pozičního traumatu s rhabdomyolýzou, selhání ledvin, změna farmakoterapie ovlivňující oběh, glykémii (steroidy) aj.
V tab. 1 jsou charakteristiky DKA a HK, jejich odlišnosti, klasifikace tíže, postupy vyšetření, monitorace a základy terapie.
Laktátová acidóza (dále LA) je většinou velmi závažný stav, který charakterizuje těžká metabolická acidóza, vysoké aniontové okno (rozdíl zjištěných kationtů a aniontů), nízká hladina hydrogenuhličitanu a vysoká hladina laktátu. Hypotéza o spojitosti s akutními stavy u diabetiků vznikla v minulosti, po zavedení metforminu do terapie. V současnosti je zpochybňována, a to na základě výsledků studií, které neprokázaly vyšší incidenci LA před a v éře terapie tímto lékem. I nadále ale platí, že metformin kromě jiných účinků inhibuje mitochondriální dýchací řetězec, a tak vyvolává laktátovou acidózu. Mortalita na laktátovou acidózu asociovaná s terapií metforminem je asi 50 % a v ČR jsou ročně referovány desítky těžkých případů.
Z klinické praxe je jisté, že rozvoj LA u diabetiků léčených metforminem je podmíněn i přítomností rizikových faktorů, mezi něž patří hypoxické stavy při kardiální a respirační nedostatečnosti, dále jaterní a renální selhání, kdy je omezena eliminace laktátu z těla, některé malignity, stavy hladovění a intoxikace etanolem. Diabetik s LA je dehydrovaný, s hyperglykémií, může mít bolesti břicha, zvracet či mít průjem, často hyperventiluje a v pokročilém stavu má poruchu vědomí a oběhové selhání s hypotenzí. Terapie a zásady monitorace laktátového kómatu ukazuje tab 2.
Klinická závažnost hyperglykemických kómat je přehledně uvedena v tab. 3.

Na co nezapomenout u diabetika v hyperglykemickém kómatu

U ketoacidotického kómatu může vést hyperventilace k vyčerpání se zástavou dechu, varovná je pCO2 nižší než 2 kPa.
1. Základem léčby ketoacidózy je inzulin, pak hydratace, úprava elektrolytů, NaHCO3 8,4% jen při pH pod 7,0.
2. Nesprávná indikace NaHCO3 8,4% může zhoršit prognózu, vede k otoku mozku a metabolické alkalóze.
3. Hyperosmolární stav u diabetika: zahajte masivní hydrataci, hledejte infekční fokus a nasaďte antibiotika.
4. U laktátového hyperglykemického kómatu včas indikujte eliminační metodu (CRT).
5. Kompenzace hyperglykemických stavů – možné jsou těžké deficity elektrolytů, hypo-K, -P, -Mg, -Ca. Nutná je jejich kontrola a korekce. 6. Nezapomínejte na thiamin! U laktátové acidózy je kauzální léčbou, u ostatních kómat je podpůrnou terapií. Dávka: 300 mg i.v./den.

Tab. 1: Odlišnosti ketoacidotického a hyperosmolárního diabetického kómatu

Charakteristiky ketoacidotické kóma hyperosmolární kóma

DM 1. typu
Typ DM DM 2. typu bez inzulinu DM 2. typu
DM po totální pankreatektomii
poruchy Patogeneze akcentace absence porucha +++ beta-inzulinu glukoneogeneze oxidace ketogeneze tuků infekce, akutní úraz trauma stav – – orgán. imobilizace koronární – apoplekt. rhabdomyolýza selhání syndrom příhoda, – dehydratace – pro-koagulační – poziční
dekompenzovaní, s org. komplikacemi senioři, osamoceně žijící, letitá anamnéza DM,
Rizikoví pacienti věkově starší, léčení inz. pumpou, infekce, rozvinuté (makro)vaskulární kompl., hůře
+ incidence dialýza, vegetat. neuropatie mobilní, imobilní mortalita s narůstajícím
10x častěji než hyperosmolární věkem stoupá až na 50–75 %
somnolence, sopor, kóma, nauzea, zvracení,
Klinické dehydratace, polyurie, polydipsie, křeče somnolence, sopor, kóma, významná
charakteristiky končetin, tetanie při hypoCa, hyperventilace dehydratace, neurologický deficit,
(Kussmaulovo dýchání) hypotenze, dysrytmie, poziční trauma
hyperglykémie 15–35 mmol/l glykémie často až > 50 mmol/l
Laboratorní pH < 7,2 osmolalita-S > 320 mOsmol/l
ukazatele hyperK, hypoCa, hyperP, hypoNa elevace N-katabolitů, hyperNa, -Cl,-K
elevace N-katabolitů hemokoncentrace,+++ CK, myoglobin
poruchy srd. rytmu, hypotenze, zástava
dechu při hypoventilaci, aspiraci, elektrolyt. septický stav, trauma, náhlá příhoda břišní,
Komplikace poruchy, nauzea, asfyxie, edém, CNS dětí, renální selhání/progrese CHRI, apoplektická
apoplexie dospělých, tromboembolické příhoda, arytmie, zástava dechu, smrt
příhody
inzulinoterapie masivní hydratace (10–15 l/den)
Základ léčby tekutiny ATB při infekci, řešení fokusu
korekce acidózy: pH < 7,0 korekce elektrolyt. poruch
Cave! riziko vyčerpání, zástava dechu! hledat inf. fokus + hydratovat!

Tab. 2: Komplexní terapie laktátové acidózy

1. Zajištění žilního vstupu: rozhodnutí o typu, podle úvahy použití hemoeliminační metody
Zhodnocení vitálních funkcí: KPR – A: airway, B: breathing, C: circulation, D: drugs
2. Tekutinová terapie:
volit vyvážené roztoky s pufrovacím efektem (Plasmalyte, Ringerfundin)
nevolit HAES, škroby, natrium chlorid 0,9 %
3. Úprava glykémie: kontinuální i.v. inzulinoterapie, cílem je glykémie 6–11 mmol/l
4. Úprava acidobaz. rovnováhy: alkalizace intravenózním podáním roztoku HCO3 4,2%
nebo častěji 8,4% (1 ml = 0,5, resp. 1,0 mmol/l). Určení podaného objemu roztoku je individuální,
výpočtem: BE (base excess) x těl. hmotnost (kg), výsledek x 0,3, a z toho dop. podat na úvod max. 1 roztoku
s kontrolou Astrup.
5. Podání vitaminu B1 (thiamin): denní dávka úvodní dny 3x 100 mg i.v.
6. Empiricky nasazení antibiotika v případě infekce: předchází odběr biologického materiálu (hemokultury) –
důvodem je mít časně kultivaci patogenu a citlivost antibiotika pro možnost úpravy terapie. Volí se vždy
širokospektré ATB, max. možná dávka dle renálních funkcí a volby hemoeliminace, s deeskalací dle kliniky,
výsledku a dynamiky zánětlivých markerů (nejlépe prokalcitonin nebo NLR (Neutrofily/Lymfocyty Ratio),
případně i CRP.
7. Indikace hemoeliminace: při oběhové nestabilitě s hypotenzí preferenčně kontinuální CRRT

Tab. 3: Klasifikace tíže DKA (diabetická ketoacidóza), HK (hyperosmolární kóma)
a LA (laktátová acidóza)

DKA
HK LA
Lehká Střední Těžká
glykémie < 13 mmol/l > 13 mmol/l > 13 mmol/l > 33 mmol/l > 25 mmol/l
pH 7,25–7,30 7,00–7,24 < 7,00 > 7,3 < 7,0
HCO3 15–18 mmol/l 10–15 mmol/l < 15mmol/l > 15 mmol/l < 15 mmol/l
ketony - U + ++ +++ +/- spíše nejsou nejsou
ketony v séru + ++ +++ +/- spíše nejsou nejsou
osmolalita proměnná proměnná proměnná nad 320 proměnná
Anion gap > 10 mmol/l > 12 mmol/l > 12 mmol/l < 12 mmol/l vysoko 15 mmol/nad l
vědomí jasné obluzené sopor/kóma sopor/kóma sopor/kóma

Zdroj: archiv autora

Foto autor| Ilustrační foto: Depositphotos

O autorovi| MUDr. Svatopluk Solař, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Současné postupy první volby v léčbě infekcí dolních močových cest
Téma: 1. Lékařská fakulta
13.11.2017  Zdravotnické noviny.  Strana 18  Příloha - ZN plus/Urologie
MUDr. Oldřich Šottner
Stávající evropské guidelines u nekomplikovaného infektu dolních močových cest zahrnují fosfomycin či nitrofurantoin a připomínají, že trimethoprim-sulfamethoxazol vzhledem k narůstu rezistencí do první volby již nepatří, a zejména zdůrazňují, že širokospektré peniciliny (aminopeniciliny), cefalosporiny I. či II. generace ani chinolony nejsou postupem empirické volby, a to nejen vzhledem k narůstajícím rezistencím, ale i vzhledem k jejich rezervaci v indikaci k léčbě jiných infekčních onemocnění.

Infekce močových cest představují celosvětově druhou nejčastější příčinu preskripce antibiotik – po infekcích cest dýchacích. Jako takové jsou velmi významné z hlediska rozvoje antibiotické rezistence a rizik z ní plynoucích. Přes opakovaně zdůrazňovaná doporučení vyvarovat se, zejména v infekcích dolních močových cest, nadužívání antibiotických skupin, které mají být šetřeny pro jiná infekční onemocnění, a navíc ani nemají optimální spektrum citlivosti s ohledem na běžné patogeny v infekcích močových cest, setkáváme se s inflací antibiotik právě těchto nevhodných skupin. Problematika infekcí močových cest je urology často rozdělována do několika základních skupin – z hlediska populační četnosti jsou nejvýznamnější nekomplikované akutní infekce dolních močových cest. Anatomií je zde dána nevyhnutelná výrazná převaha žen nad muži – tato nadvláda je nezpochybnitelná po celé fertilní období. Naopak, v extrémech lidského života převažuje výskyt u mužů – věk dětský a vyšší dekády spojené s urologickou problematikou benigní hyperplazie prostaty jsou doménou četněji mužskou – zde se však již jedná o infekce tzv. „komplikované“, neboť nasedají na urologická onemocnění.

Nekomplikované infekce dolních močových cest

Zpět ale k problematice nejčetnější, nekomplikovanému sporadickému či rekurentnímu infektu dolních močových cest u jinak zdravých žen bez anatomických či funkčních poruch vylučovacího traktu či jiných relevantních onemocnění. Více než polovina žen alespoň jednou v životě onemocnění akutní uretro-cystitidou, nezanedbatelné množství žen se s infektem setkává opakovaně, téměř třetina žen se s infekcí alespoň jednou setká do věku 24 let. Mezi rizikové faktory patří pohlavní styk, užívání spermicidů, nový sexuální partner, anamnéza cystitid u matky a proběhlá infekce močových cest v dětství. Četnost výskytu infekcí dolních močových cest determinuje lékaře prvního kontaktu jako nejčastěji s problematikou konfrontované – cílovou skupinou lékařů nejsou tedy jen specialisté urologové či urogynekologové, ale naopak zejména praktičtí lékaři a gynekologové.

Diagnostika

V časech medicíny zatížené dostupností pomocných vyšetřovacích metod, a často bohužel vynášením jejich významu nad hodnotu klinického vyšetření, jsme občas i v problematice nekomplikované akutní infekce dolních močových cest konfrontováni s požadavkem (ať už ze strany pacienta, či kolegy) objektivizace nálezu kultivačním vyšetřením moči. Pomineme-li, že akutní uretro-cystitida je onemocnění charakterizované klinicky rozeznatelnými symptomy a objektivizovatelné klinickým vyšetřením, a tudíž i klinicky většinou snadno diagnostikovatelné, je také stavem, který pacienta akutně postihuje na kvalitě života, a jako takový vyžaduje v ideálním případě okamžité zahájení léčby. Mikrobiology obhajovaný postup spočívající v odběru moči k vyšetření kultivačnímu a stanovení citlivosti na antibiotika, a až následné léčbě je bezpochyby správný, nicméně klinicky – vzhledem k pacientem vnímané naléhavosti – velmi obtížně aplikovatelný, neboť nemocná postižená akutním infektem močových cest vyžaduje okamžité zahájení léčby, a nikoli týdenní odstup způsobený čekáním na výsledek vyšetření kultivačního se stanovením citlivosti, což je zcela ve shodě s aktuálně platnými doporučeními Evropské urologické asociace (EAU), která schvaluje, aby se kultivační vyšetření moči nahradilo orientačním vyšetřením moči papírkem, a doporučuje okamžitě zahájit empirickou antibiotickou léčbu. Kultivační vyšetření moči je k úvaze v případě suspekce akutní pyelonefritidy (infektu horních močových cest), v případech terapeutického selhání či časné recidivy, dále v případech atypických příznaků či znaků a konečně u těhotných žen či infektu močových cest u muže. EAU rovněž nepožaduje kontrolní vyšetření moči po úspěšné léčbě. Empirická terapie však vždy musí být racionální – založená na znalosti obvyklých patogenů a jejich aktuální citlivosti a rezistence na jednotlivá použitelná antibiotika.

Původci infekcí močových cest

Původcem infekce v močovém traktu může být, obdobně jako v jiných orgánových systémech, celé spektrum různorodých mikroorganismů obvyklých, méně obvyklých i raritních. Uvádět celý vyčerpávající seznam patogenů či podmíněných patogenů, které se mohou stát původci infekce močových cest, je pro praxi neúčelné, ba až zavádějící. Naopak, s výhodou je uvést patogeny obvyklé, tj. ty, které naše empirická volba nezbytně musí pokrývat.
Prakticky je problematika infektu dolních cest močových otázkou jedné čeledi bakterií s přídavkem v podobě dvou dalších bakteriálních rodů. Potřebné je podotknout, že spektrum původců infekcí dolních a horních močových cest se příliš neliší.

Enterobakterie

První z hlediska četnosti výskytu je čeleď Enterobacteriacae – gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky, a zejména jedna bakterie, Escherichia coli, která je sama původcem v minimálně 50 % případů – většinou je pak uváděn podíl vyšší, 70–95 %. Ovšem i další bakterie z této čeledi jsou obvyklými původci, zejména Klebsiella spp. a Proteus spp.

Stafylokoky

Druhou významnou skupinou původců je rod Staphylococcus – grampozitivní, nesporulující, nepohyblivé, neopouzdřené, fakultativně anaerobní, katalázopozitivní, saprofytické koky. Zde se jedná zejména o Staphylococcus saprophyticus a Staphylococcus epidermidis – podíl stafylokoků na infektech bývá udáván na 5–10 %.

Enterokoky Konečně třetí významnou skupinou je rod Enterococcus – grampozitivní fakultativně anaerobní koky. Jedná se zejména o Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium, které doplňují výše uvedené obvyklé patogeny ve stále ještě ne zcela zanedbatelných počtech jednotek procent.

Léčba

Z obvyklého zastoupení původců a jejich citlivosti či rezistence v dané lokalitě musí vycházet racionální empirická antibiotická terapie. Podle současných platných doporučení EAU je anti -biotikem první empirické volby na nekomplikovaný infekt dolních močových cest fosfomycin či nitrofurantoin či pivmecillinam. V České republice není – a v dohledné době ani nebude – pivmecillinam k dispozici, a tudíž doporučení se pro nás zužuje na fosfomycin či nitrofurantoin. Všechna ostatní, bohužel hojně běžně užívaná, antibiotika či chemoterapeutika do primární empirické volby nepatří, a to z důvodů antibiotické rezistence a/nebo jejich rezervace pro jiná infekční onemocnění.

Antibiotická rezistence

Současná evropská situace, Českou republiku nevyjímaje, v citlivosti obvyklých původců infekcí močových cest na „běžná“ antibiotika není ani zdaleka tak příznivá, jak se mnohdy domníváme. Kromě mnoha zahraničních prací, mapujících antibiotickou rezistenci původců infekcí močových cest, které vedou k již zmíněným doporučením EAU stran vhodné empirické terapie, máme k dispozici i data z našeho prostředí, konkrétně z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde v letech 2013–2014 tým mikrobiologů a urologů podrobil testování citlivosti původce infekcí močových cest izolovaných od jejich skutečných pacientů. Autorům se podařilo shromáždit úctyhodný soubor čítající 3295 vzorků od pacientů. Recentně publikovaná pozorování hradeckého týmu korelují velmi dobře s daty zahraničních autorů a nálezy The Center for Di -sease Dynamics & Policy (CDDEP). V Hradci Králové byla testována běžně užívaná, avšak v současných doporučených postupech absentující antibiotika, jakož i antibiotika doporučená k empirické terapii – výběr z výsledků shrnuje tab. 2.
Z obsáhlého pozorování hradeckých autorů vybíráme v tab. 2 nejčastější patogen – „běžnou“ E. coli a dále další z obvyklých patogenů – Klebsiellu pneumoniae, avšak zde kmeny produkující betalaktamázy širokého spektra (ESBL). Z tabulky je patrné, že za betalaktamy zcela selhávají širokospektré peniciliny – ampicilin vykazuje poloviční úspěšnost u „běžné“ E. coli a plnou rezistenci u ESBL klebsielly; nevhodné jsou i širokospektré peniciliny s inhibitorem betalaktamáz – ampicilin/sulbactam vykazující jen o málo lepší výsledek; neuspějí ani cefalosporiny I. či II. generace – cefuroxim přes výbornou citlivost u „běžné“ E. coli opět zcela selhává u producentů betalaktamáz, kterých je již v populaci významné zastoupení, rovněž selhává u enterokoků, které vykazují primární rezistenci.
Nevhodné z hlediska rezistence jsou i chinolony – ciprofloxacin vykazuje až pětinové selhání u „běžné“ E. coli a drtivou rezistenci u ESBL klebsielly. Konečně i dosud běžně užívaný trimethoprim-sulfamethoxazol vykazuje téměř třetinu selhání u „běžné“ E. coli a opět drtivou rezistenci u ESBL klebsielly. Naproti tomu „obyčejný“ nitrofurantoin je u „běžné“ E. coli citlivý v 97 % případů a i u nesnadného patogenu, jakým je ESBL klebsiella, vykazuje 50% úspěšnost.
Ještě lépe je však na tom fosfomycin, který u „běžné“ E. coli uspěje rovněž ve více než 97 % případů, ale navíc u ESBL klebsielly vykazuje rezistenci pouhých 11,6 %, což je oproti prakticky plné rezistenci všech ostatních běžných antibiotik (s výjimkou nitrofurantoinu – 50 %) vskutku zásadní rozdíl. Obdobné nálezy nacházejí autoři i u dalších ESBL kmenů enterobakterií.

Fosfomycin

Ze dvou k primární empirické terapii vhodných antibiotik je nám velmi dobře známý nitrofurantoin, méně ovšem je nám znám fosfomycin. Toto antibiotikum však rozhodně není žádnou novinkou, naopak jedná se o jedno z tzv. „starých antibiotik“, které se dočkává – jak s oblibou říkají mikrobiologové – „renesance“. Pro lékařství byl fosfomycin objeven již v roce 1969 a následně v 70. letech dvacátého století byl v léčbě infekcí močového traktu v některých evropských zemích využíván. S rapidním nástupem nových antibiotik upadl fosfomycin v zapomnění, stejně jako mnohé další dnes „znovuobjevované“ molekuly antibiotik (jako např. mecillinam, pivmecillinam či temocillin). Za dalších dvacet let dochází v situaci masivního šíření – často zkřížených – antibiotických rezistencí k postupnému návratu fosfomycinu. Fosfomycin je již po několik let opět hojně využíván v mnoha zemích Evropy včetně Slovenska, pro nás v České republice je nicméně relativní novinkou – je pro nás dostupný od konce roku 2014.
Jedná se o antibiotikum, které nepatří do žádné z velkých antibiotických skupin – tvoří skupinu vlastní; podstatnou jeho vlastností je bakteriocidní, nikoli bakteriostatický účinek; dále pak absence zkřížené rezistence s jinými lékovými skupina, nevyjímaje betalaktamy, což fosfomycinu zachovává účinnost vůči polyrezistentním bakteriím produkujícím široké spektrum betalaktamáz (ESBL) a dalším multirezistentním kmenům včetně vankomycin-rezistentních enterokoků. V neposlední řadě za pozornost jistě stojí i primární rezistence laktobacilů, která je tak důležitá pro významně nižší výskyt dysmikrobií poševních po medikaci fosfomycinem ve srovnání s jinými antibiotiky.

Dávkování

Fosfomycin navíc, na rozdíl od nitrofurantoinu a většiny dalších antibiotik, nevyžaduje několikadenní režim podávání. V indikaci nekomplikované infekce dolních močových cest u dospělého je dávkován jednorázově – ve formě granulí pro přípravu perorálního roztoku. Jednorázová dávka 3 g vzhledem k výše uvedenému spektru citlivosti slibuje téměř 95% pozitivní klinickou odpověď. Ideální je podání „nalačno“ vzhledem k dosažení rychlé absorpce z GIT a následného rychlého přechodu do moči – ideální je dodržet interval hodinového lačnění před podáním a dvouhodinového lačnění po podání dávky. Výhodné je i poučení o vhodnosti vyprázdnění močového měchýře (vymočení) v čase podání léku za účelem minimalizace ředění moči obohacené fosfomycinem reziduální močí nahromaděnou před podáním dávky vmočovém měchýři. Za předpokladu podání „nalačno“ dosahuje fosfomycin terapeutických koncentrací vmoči již po 2–4 hodinách, což se odráží v promptní klinické odpovědi.

Interakce

Značnou výhodou je absence metabolismu fosfomycinu – prakticky zcela se vylučuje v nezměněné formě glomerulární filtrací do moči, což vylučuje významné interakce s jinými léčivy; jedinou interakcí je pak společné podání prokinetik, která sníží absorpci z GIT, a tím i účinnost fosfomycinu.

Indikace

Fosfomycin lze užít nejenom v jednorázové terapii nekomplikovaných infekcí dolních močových cest, ale i, ve shodě s SPC přípravku, i k chirurgické profylaxi při zákrocích v urogenitální oblasti. Zde se doporučuje podání první dávky 3 g perorálně 3 hodiny před výkonem a následně druhé dávky opět 3 g perorálně 24 hodin po zákroku. Opodstatněné může být i použití v tzv. postkoitální profylaxi či dlouhodobé chemoprofylaxi u pacientů k této léčbě indikovaných – v indikaci dlouhodobé profylaxe lze doporučit podání 3 g jednorázově perorálně každých 7–10 dní.

Podání v těhotenství

Významná je i možnost užití fosfomycinu v graviditě, neboť – shodně jako nitrofurantoin – je podle „FDA Pregnancy Category Ratings“ řazen do skupiny „B“, což nám umožňuje běžné použití v těhotenství. Naopak trimethoprim-sulfamethoxazol je podle stejné klasifikace řazen do skupiny „D“ a chinolony se nacházejí ve skupině „C“.

Non-antimikrobiální terapie

V souvislosti s léčbou rekurentních infektů močových cest je vhodné neopomíjet možnosti non-antimikrobiální terapie. Vždy, než se uchýlíme k dlouhodobé chemoprofylaxi, je správné vyčerpat všechny možnosti podpůrné terapie, která může být užitečná v prevenci rekurence onemocnění. Pomineme-li samozřejmá doporučení týkající se režimových a hygienických opatření, existují i více či méně evidencí podložené postupy, které však minimálně spojuje absence rizik z podávání – často se jedná o tzv. doplňky stravy.
Přes takřka nesesaditelnou vládu nejrozličnějších brusinkových preparátů je právě u „brusinek“ úroveň evidence velmi nejistá – pominemeli četné drobné studie potvrzující účinnost toho či onoho preparátu, v metaanalýzách příliš podpory nenacházíme.
Alternativou mohou být preparáty s obsahem D-manózy – monosacharidu, který je schopen – alespoň u tzv. manóza senzitivní populace E. Coli – obsazovat receptorové místo zodpovědné za adherenci bakterie k urotelu, a tím blokovat významný faktor virulence této bakterie. Přidanou hodnotou mohou mít i nové preparáty kombinující D-manózu s dalšími látkami rostlinného původu, které mohou rovněž přispívat ke snížení schopnosti bakterií adherovat k urotelu či působit na bakterie přímo inhibičně.
Další legitimní možností je použití imunomodulátorů připravených extrakcí běžných původců močových cest.
V neposlední řadě je třeba zmínit i starost o kvalitu poševního prostředí, které sehrává velmi významnou roli v imunitní bariéře bránící vstupu patogenů do močového traktu. V praxi se setkáváme s pacientkami, které se po zavedení chronické podpory poševního prostředí zcela zbaví potřeby dlouhodobé chemoprofylaxe či opakovaných antibiotických terapií.
Fosfomycin je možnost, která se dosud příliš často neobjevuje v našich antibiogramech. Současné evropské doporučené postupy k léčbě nekomplikovaného izolovaného infektu dolních močových cest však fosfomycin anebo nitrofurantoin zahrnují a připomínají, že trimethoprim-sulfamethoxazol vzhledem k narůstajícím rezistencím do první volby již nepatří, a zejména zdůrazňují, že širokospektré peniciliny (aminopeniciliny), cefalosporiny I. či II. generace ani chinolony nejsou postupem první empirické volby, a to nejen vzhledem k narůstajícím rezistencím, ale i vzhledem k jejich rezervaci v indikaci k léčbě jiných infekčních onemocnění.

***

Tab. 1: Spektrum obvyklých původců infekcí močových cest

Skupina Zastoupení
původců skupiny Původci
Escherichia coli
Enterobakterie 70–95 % Klebsiella spp.
Proteus spp.
Staphylococcus
Stafylokoky 5–10 % epidermidis
Staphylococcus
saprophyticus
Enterococcus
Enterokoky 5–10 % faecalis Enterococcus
faecium

Zdroj: autoraarchiv

Tab. 2: Citlivost a rezistence na běžně užívaná antibiotika v léčbě infekcí močových cest – podle Fajfr et al. 2017

E. coli (n = 1578) Klebsiella pneumoniae ESBL (n = 284)
Antibiotikum Citlivá Intermed. Rezistentní Citlivá Intermed. Rezistentní
v % citlivá v % v % v % citlivá v % v %
Fosfomycin 97,4 0,8 1,8 73,6 14,8 11,6
Nitrofurantoin 97,1 0,0 2,9 50,0 0,0 50,0
-Trimethoprim- Sulfamethoxazol 71,0 0,4 28,6 10,2 0,4 89,4
Ampicilin 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0
Ampicilin/sulbactam 82,4 0,0 17,6 0,0 0,0 100,0
Cefuroxim 97,7 0,0 2,3 0,0 0,0 100,0
Ciprofloxacin 80,6 0,0 19,1 12,0 0,0 88,0

O autorovi| MUDr. Oldřich Šottner, Gynekologicko-porodnická a urogynekologická ambulance na Vysočině, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze 

Proběhla 74. klinická konference Revmatologického ústavu v Praze
Téma: 1. Lékařská fakulta
13.11.2017  Zdravotnické noviny.  Strana 22  Příloha - ZN plus/Revmatologie
red
20. října se ve staroslavném Karolinu konala slavnostní klinická konference k 65. výročí založení Revmatologického ústavu (dříve Výzkumného ústavu chorob revmatických). Jejími pořadateli byly Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Klinika revmatologie 1. LF UK v Praze a pacientská organizace Revma liga ČR.

Konference si zvolila jako motto „Výzkum, vzdělávání a klinická praxe v revmatologii. Cílem je zlepšení kvality života nemocných s revmatismem“. Záštitu nad akcí převzali prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK v Praze.
V zahajovací slavnostní části, která proběhla proběhla ve velké aule Karolina, vystoupil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha), s přednáškou zaměřenou na aktuální problematiku oboru revmatologie v současném systému zdravotní péče a následně prezentoval prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. (předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP), revmatologii jako progresivní a úspěšnou disciplínu založenou na vědeckém výzkumu. Ing. Edita Müllerová z Revma ligy ČR, jedné z nejaktivnějších pacientských organizací, zdůraznila nezbytnost partnerské spolupráce lékařpacient. Konference přivítala i hosty ze zahraničí, prof. F. C. Breedvelda z univerzity v Leidenu, který informoval o novinkách v léčbě revmatických onemocnění, a prof. T. K. Kviena z nemocnice Dia konhjemmet v Oslu, který se věnoval žhavým tématům letošního roku v oblasti managementu infiltračních kloubních onemocnění. Vedle dvou klinických sympozií, která zahrnovala celkem 11 přednášek, byl věnován samostatný přednáškový blok moderní koncepci biomedicínského výzkumu zdůrazňující těsnější propojení laboratorního výzkumu (obvykle zaměřeného na molekulární biologii) s klinickou praxí – translační medicíně, charakterizované heslem „bench-to-bedside“ (od laboratorních stolů k lůžku nemocného).

Foto autor| Foto: Depositphotos 

Horká linka Blesku: Odborníci prozradili, jak je na tom rakovina v Čechách! Stud zabíjí, varují
Téma: 1. Lékařská fakulta
13.11.2017  blesk.cz  Strana 0  Rádce

Rakovině se na českém území daří bohužel poměrně dobře. Jednou za život jí onemocní hned každý třetí z nás. Pro tři ze čtyř pacientů je to přitom smrtelná diagnóza. Co dělat, abychom neonemocněli a jak ji poznat? Přední čeští odborníci vám poradí.

Ze všech pacientů, kteří onemocní rakovinou plic, je více než 95 % mužů a 80 % žen současnými nebo bývalými kuřáky. Z toho vyplývá, že nejlepším preventivním opatřením, o které se můžeme postarat sami, je nekouřit.

U mužů v ČR je rakovina plic nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním. Tvoří kolem 22 % všech nově vzniklých zhoubných nádorů. U žen tvoří rakovina plic asi 5 % všech nově vzniklých zhoubných onemocnění. Víte že po vykouření 200 000 cigaret (to je zhruba 25 cigaret denně po dobu 20 let) se zvyšuje riziko vzniku karcinomu plic padesátkrát?

5 hlavních příznaků

kašel nebo změna charakteru kašle
změna kašle u pacientů s chronickou bronchitidou
vykašlávání krve
bolesti na hrudníku, dušnost a chrapot
nechutenství, hubnutí, horečky, celková únava

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás docentka MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika 1. Univerzity Karlovy, VFN v Praze. Telefonní číslo: 225 977 105

V posledních padesáti letech se u nás snížil výskyt asi o 50 %. Muži jsou postiženi častěji. Ve věku pod 50 let je poměr mužů a žen stejný.

Co nádory žaludku způsobuje

nevhodné stravovací návyky: nedostatek ovoce a zeleniny, nadbytek soli, přepalované tuky, alkohol, kouření, plísně na potravinách, konzervační přísady
některá nenádorová onemocnění žaludku: zvýšené riziko mají ti, kdo se léčí pro zánětlivé onemocnění žaludku, jsou po operaci žaludku
dědičná dispozice
kouření, nadměrná konzumace alkoholu

Každý rizikový jedinec (dědičné riziko, nenádorová onemocnění žaludku) má být pravidelně sledován. Je třeba pravidelně provádět tzv. gastroskopii a odebrat vzorky ze sliznice k podrobnému vyšetření pod mikroskopem. Odborníci doporučují odstraňovat ze sliznice žaludku polypy, které mohou být zárodkem pro vznik nádorového onemocnění.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás docentka MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika 1. Univerzity Karlovy, VFN v Praze. Telefonní číslo: 225 977 105

V České republice je ročně zjištěno kolem 5500 nových nádorových onemocnění tlustého střeva a přes 2000 nádorových onemocnění konečníku. Bohužel je polovina nádorů odhalena až v pokročilém stadiu, kdy je léčba podstatně složitější a naděje na úplné uzdravení velice malá. Výrazný nárůst této nemoci je po 50. roce života.

Co by vás mělo varovat

střídání průjmu a zácpy
krev nebo hlen ve stolici
křečovité bolesti břicha a pocit plnosti, plynatost
úbytek na váze

Od 50 let má každý nárok na vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení jednou za 1 – 2 roky. Od 55 let je hrazena screeningová kolonoskopie, která v případě normálního nálezu může být po 10 letech zopakována. Pozitivní nález ve stolici při domácím testu je důvodem k provedení kolonoskopie. Stejně tak odstranění polypu je indikací ke kontrolnímu endoskopickému vyšetření v intervalu kratším než uvedených 10 let.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás docentka MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika 1. Univerzity Karlovy, VFN v Praze. Telefonní číslo: 225 977 105

Naši předci nám nepředávají jen dobré geny. V některých případech se rodíme s genetickou dispozicí onkologického onemocnění. Jde především o rakovinu prsu, vaječníků, děložní sliznice, tlustého střeva, slinivky břišní, některých forem nádorů ledvin, nervové tkáně a oka. Je však potřeba říct, že naprostá většina nádorů (90 – 95 %) vzniká nahodile.

Na základě dědičné dispozice tedy vzniká 5 – 10 % všech zhoubných nádorů. To znamená, že u většiny nádorů se neví přesně, proč vznikají. „Na druhou stranu, v případě, že odhalíme dědičnou dispozici, dokážeme vzniku nádoru v některých situacích zabránit, nebo alespoň nastavit sledování ohrožených jedinců tak, abychom nádor odhalili včas, kdy se dá nejen léčit, ale také vyléčit bez vážných následků,“ tvrdí docent Michal Zikán.

Češi zdědí rakovinu v počtu asi 1000 nádorů ročně. „Pokud bychom my genetici věděli, že tyto jedinci mají dědičnou dispozici, dokázali bychom vzniku těchto nádorů zabránit. Dědičnou dispozici ke vzniku rakoviny prsu a vaječníků nese v České republice každý osmistý člověk. Proto nelze vyšetřit všechny – abychom odhalili jednoho člověka s dědičnou dispozicí, museli bychom vyšetřit osm set lidí. Každé vyšetření stojí 60 tisíc korun, to by znamenalo téměř 50 milionů na odhalení jednoho nosiče dědičné dispozice,“ vypočítává onkogenetik.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás docent MUDr. Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce. Tel.: 225 977 103

Rakovina prostaty je u českých mužů nejčastějším zhoubným nádorem a zároveň se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí Čechů na zhoubný nádor. Podle nejnovějších dat u nás žije asi padesát tisíc mužů s touto diagnózou. Rakovina prostaty se zpočátku nijak neprojevuje, příznaky se objeví, až když už je onemocnění pokročilejší.

Výskyt prudce vzrůstá a roste s věkem, a to především u mužů nad 60 let. Rakovina varlat je nejčastějším nádorovým onemocněním mladých mužů ve věku 20 – 40 let. Ročně je v u nás hlášeno téměř 500 nových případů. Pokud se objeví nádor včas, je téměř vždy velká naděje na úplné vyléčení. Záleží tedy jen na každém muži, zda překoná stud a při prvních signálech vyhledá lékaře. Statečnost v tomto případě zachraňuje život!

Používáním nových léčebných technologií (např. robotických operací) karcinomu prostaty je nemocný kratší dobu v rekonvalescenci a může se i vyhnout nepříjemným doprovodným následkům, jako je inkontinence a impotence.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás Docent MUDr. Viktor Soukup, Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy. Telefon: 225 977 102

Rakovina prsu, děložního hrdla a děložního čípku – to jsou nejčastější nádory ženských pohlavních orgánů. Rakovinou prsu ročně onemocní 5 tisíc žen, nádorem děložního hrdla 1600 a karcinomem čípku asi tisíc žen.

Abychom předešli těmto životu nebezpečným diagnózám, jednoznačně platí dbát na preventivní opatření. To znamená především samovyšetřovat si prsy, chodit na mamografická či ultrazvuková vyšetření a pravidelné gynekologické preventivní prohlídky. Tato opatření dokážou nádor odhalit včas, rychle zahájit léčbu a tím zachránit pacientce život.

Co můžete udělat sama:

omezte tučná jídla
hlídejte si váhu
nekuřte
omezte pití alkoholu
provozujte bezpečný sex
vyšetřujte si prsy 1x měsíčně
navštěvujte pravidelně svého gynekologa
využijte možnosti hrazeného mamografického screeningu

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás MUDr. Lívia Večeřová, MBA, vedoucí lékař Mamodiagnostického centra Nemocnice Na Bulovce, Praha. Tel.: 225 977 100

Mateřské znaménko má skoro každý. A ten, kdo jich má víc, by si je měl jednou za rok, ideálně po létě, nechat zkontrolovat. Proč? Protože i z malé nenápadné pihy by se mohl vyvinout nebezpečný nádor kůže.

Nádory kůže jsou nejčastějšími nádorovými onemocněními vůbec a jejich výskyt trvale stoupá. Nejnebezpečnější z nich je maligní melanom kůže, kterým ročně onemocní v ČR okolo 1200 osob. Ostatní typy kožních nádorových onemocnění jsou ještě asi desetkrát častější.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

znaménko, které začne měnit svoji barvu nebo tvar, svědí nebo krvácí
každý nový útvar na kůži, který se rychle mění

Nejdůležitější je důkladná ochrana před ultrafialovým zářením. Vhodné je používání ochranných krémů, oděvů a neopalovat se v poledních hodinách. Také je třeba vyhýbat se solárkům.

Lidé s mnoha mateřskými znaménky by měli chodit pravidelně na kontroly. „Když je nádor malý, je šance na přežití prakticky stoprocentní,“ tvrdí dermatolog Petr Arenberger.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás profesor MUDr. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady. Tel.: 225 977 104

Karcinom prsu je nejčastějším rakovinovým onemocněním českých žen, jen ročně přibude 6000 nových případů. Onemocní jí dokonce i stovka žen mladších 35 let! Onkologická léčba je rok od roku úspěšnější a podle statistik se může vyléčit až 90 % pacientek.

Důležité však je, aby nezanedbávaly prevenci, a na nádor se tak přišlo včas. Karcinom prsu nejčastěji postihuje ženy starší 50 let, výjimkou však nejsou ani dvacetileté dívky. Na následky rakoviny prsu zemře u nás každoročně přibližně 2000 žen.

Příznaky


bulka nebo zatuhnutí v prsu
zvětšení nebo změna tvaru a velikosti prsu
zvětšení mízní uzliny v podpažní jamce
zduření nebo zdrsnění kůže prsu
změna barvy kůže prsu
vtažení bradavky s výtokem nebo bez výtoku

Rizikové faktory

nadměrně kalorická jídla, nadbytek tuků
kouření
alkohol
časná menstruace – před 12. rokem života
obezita
přechod po 50. roku
užívání estrogenů v klimakteriu více než 10 let
ženy prvorodičky po 30. roce života
rodinná dispozice.

V posledních letech jsou k léčbě nádorů prsu využívány především nové léčebné metody, které mnoha nemocným ženám umožňují rakovinu prsu překonat nebo alespoň zpomalit růst zhoubných buněk. Léčba rakoviny prsu je vždy cílená individuálně a je převážně kombinovaná, ve většině případů se nepodává jen jeden typ léčby.

Stále se využívá chemoterapie, která je velmi účinnou léčbou. Bohužel k ní patří někdy dosti nepříjemné vedlejší účinky. Mezi novější terapeutické možnosti patří i léčba biologická, která v posledních letech pro ženy, které mají pozitivní růstový faktor, je léčbou velmi účinnou. Též při biologické léčbě se mohou projevit vedlejší účinky, ale nebývají tak časté a zatěžující. Terapie je rok od roku úspěšnější a podle statistik se může vyléčit až 90 % pacientek. Důležité však je přijít včas.

Potřebujete poradit? Volejte v úterý od 10 do 12 hodin. Vyslechne vás docentka MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy. Tel.: 225 977 101

VIDEO: Brazilka přežila rakovinu a zveřejnila jak vypadá po odebrání obou prsou.
http://www.blesk.cz/clanek/506112/hork...-rakovina-v-cechach-stud-zabiji-varuji

 

Cirhóza jater neohrožuje jen pijáky, ale i lidi s nadváhou
Téma: 1. Lékařská fakulta
13.11.2017  liberecky.denik.cz  Strana 0  Moje Liberecko
Jana Švecová

Liberecký kraj – Liberecká nemocnice otevřela po rekonstrukci zmodernizované oddělení gastroenterologie. Jako jediné v kraji teď bude provádět speciální vyšetření jater.

"Až třetinu populace ohrožuje závažné onemocnění jater včetně cirhózy. Nemocí, která byla dřív výlučně spjata s alkoholem, může onemocnět i úplný abstinent. Pokud trpí nadváhou. A bohužel se to týká už i dětí. „V současné době čelíme epidemii obezity a metabolického systému. Onemocnění jater způsobené nadváhou a obezitou přitom postihuje přes 30 procent populace,“ uvedl primář gastroenterologického oddělení KNL Karel Dvořák. Že je obezita novodobý zabiják, ilustroval na příkladu: „Je prokázáno, že index hmotnosti BMI nad 40 může zkrátit život až o 17 let.“ Na přímou souvislost mezi nadváhou a onemocněním jater poukazují lékaři už od 80. let. A právě na diagnostiku a léčbu jater se mimo jiné zaměří zmodernizované oddělení gastroenterologie liberecké nemocnice.

JEDINÝ V KRAJI
„Máme nejmodernější sonografický přístroj, který umožňuje elastografické vyšetření jaterní tkáně. To v Libereckém kraji zatím nikdo jiný nemá a minimálně do konce příštího roku mít nebude,“ upozornil primář.
Nově vybavené pracoviště umožní ale i kratší termíny pro endoskopické vyšetření u nemocí, kde čas hraje významnou roli. „Už nyní máme nejkratší termíny v celém kraji, a to k nám jezdí pacienti nejen z Liberce, ale i z Frýdlantu, České Lípy a dalších koutů regionu,“ dodává primář Dvořák. „Modernizací jsme získali pracoviště, které plně odpovídá standardům krajské nemocnice,“ pochvaluje si primář interny Tomáš Klimovič.

Dosud mohli podobná vyšetření pacienti absolvovat pouze ve fakultní nemocnici v Hradci Králové nebo na specializovaných pracovištích v Praze.  Liberecký kraj se tak dostal na vrchol v oboru. Kromě pracoviště se specializací na choroby jater patří totiž pod krajskou nemocnici také IBD centrum v Turnově, které se specializuje především na zánětlivá onemocnění střev. Třetí stranou trojúhelníku v „gastro“ péči Libereckého kraje pak tvoří oddělení primáře Vladimíra Noska v Nemocnici Jablonec, které patří k naprostým špičkám v rámci celé ČR.
PENÍZE PRO PACIENTY
Do modernizace oddělení vložila krajská nemocnice více než 10 milionů. Veškeré finanční prostředky investovala ze svých zisků. „Zrekonstruované oddělení je názorným příkladem úspěšnosti liberecké nemocnice,“ říká dosluhující ředitel KN Luděk Nečesaný. „Každoročně investujeme 150 milionů korun do stavebních oprav i nových přístrojů z vlastních peněz, bez jakýchkoliv úvěrů,“ upozornil.

DOBRÉ JMÉNO LÁKÁ ODBORNÍKY
Díky dobrému jménu a medicínským úspěchům se KNL daří i v době personální krize lákat do Liberce zkušené odborníky, kteří dělají špičkovou medicínu a také se tu mohou podílet na vědeckém výzkumu. Důkazem toho je právě primář zmodernizovaného oddělení Karel Dvořák, který 12 let působil na interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě UK. Zkušenosti sbíral i na prestižní univerzitní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho specializací je právě komplexní péče o pacienty s onemocněním jater."
https://liberecky.denik.cz/zpravy_regi...ky-ale-i-lidi-s-nadvahou-20171113.html

 
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz