1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 27. 11. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 27. 11. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc,

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.,

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. RNDr. Milan Kodíček

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., doc. MUDr. Martin Rozkydal, Ph.D., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., doc. MUDr. Štěpán Havránek, prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc, doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu:

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 10. 2018 bez připomínek.

 

III. Jubilea

doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. – docentka III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1962 promovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1981 obhájila kandidátskou dizertační práci. Docentkou pro obor vnitřní lékařství byla jmenována v roce 1994.

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. – profesor Revmatologické kliniky 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1980. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1988. Docentem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1996. V roce 2003 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík DrSc. a doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc..

Doc. Klener oznámil, že jako hodnotitele byli osloveni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Josefa Včeláka, Ph.D. a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. pro habilitační řízení MUDr. Ondřej Petráka, Ph.D., oba souhlasili.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Josefa Včeláka, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc..

Přednáška uchazeče měla název „Operační léčba osteoporotických zlomenin páteře“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. S posudky nepřítomných oponentů prof. MUDr. Martina Krbce, CSc. a MUDr. Juraje Popluhára, Ph.D. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Oba oponenti hodnotili habilitační práci kladně, obsah považují za velmi přínosný a doporučili udělení titulu docent.

Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. a prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Následovalo vystoupení přednosty prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., který MUDr. Včeláka, Ph.D. hodnotí jako osobnost minimálně podléhající emocím a velmi skromného člověka. Jako chirurg je manuálně mimořádně zručný, obětavost k pacientům septické stanice je obdivuhodná. Co se týká vědeckých publikací je dvojnásobně produktivní ve srovnání s ostatními členy týmu a udělení titulu docent doporučil.

Hodnotitel prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že uchazeč přednesl srozumitelnou přednášku, která byla dobře dokumentovaná a vysoce erudovaná. Ocenil porovnání klinických postupu a výsledků s modelovou situací a s měřením, které umožňuje rozšířit spektrum názoru na způsob, jak řešit takovéto stavy, přednášku doporučil VR 1. LF UK k přijetí.

Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 45 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 4 záporný hlas, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Josefa Včeláka, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor ortopedie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Petráka, Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Feochromocytom – metabolické a kardiovaskulární aspekty“.

S obsahem a závěrem oponentského posudku prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc. seznámil přítomné komise prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., uchazeči položil dotazy oponenta, které oponent zodpověděl.

Se závěry oponentského posudků nepřítomného oponenta prof. MUDr. Miroslava Součka, Csc. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., oponent doporučil přijetí habilitační práce a zároveň přečetl jeho čtyři dotazy.

Se závěry svého oponentského posudku seznámila přítomné doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D..

V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., další dotaz položila oponentka MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D, prof. Martin Smrčka Ph.D. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D

Komplexní zhodnocení osobnosti MUDr. Ondřeje Petráka, Ph.D. přednesl přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. uchazeč má na svůj věk vysoký h-index, ovládá všechny vyšetřovací metody, je velmi korektní vůči pacientům a neudělá žádnou chybu. Je velmi populární u svých kolegů a také u studentů je oblíben. Je to schopná klinik, který si habilitaci určitě zaslouží.

Hodnotitel přednášky prof. Vítek shrnul, že přednáška byla přesvědčivá, splnila všechny předpoklady pro habilitační řízení, byla splněna nejen formální délka, přednes byl profesionální, čeština naprosto skvělá, odborná stránka výborná, přednáška splnila úplně vše, vědeckou radu požádal o kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno
za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 44 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Petráka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení.

Proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy VR 1. LF UK s podklady pro akreditaci 16 oborů pro habilitační a jmenovací řízení a 1 oboru pro habilitační řízení.

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Anatomie, histologie a embryologie; Anesteziologie a resuscitace; Hygiena a epidemiologie; Klinická biochemie; Lékařská biologie a genetika; Lékařská farmakologie; Lékařská imunologie a mikrobiologie; Lékařská informatika; Lékařská psychologie; Neurochirurgie; Nukleární medicína; Onkologie; Otorinolaryngologie; Patologická fyziologie; Pediatrie a Psychiatrie pro habilitační a jmenovací řízení a oboru Soudní lékařství pro habilitační řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tyto návrhy rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VI. Akreditace nových studijních programů a návrhy na pověření garantů

Navrhovaný garant studijního programu Porodní asistence prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. seznámil přítomné členy vědecké rady s žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program Porodní asistence v prezenční formě studia v českém jazyce v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání 36 (Zdravotnické obory).

Navrhovaný garant studijního programu Výživa dospělých a dětí prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, informoval přítomné členy vědecké rady o žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Výživa dospělých a dětí v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaného v českém a anglickém jazyce v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání 36 (Zdravotnické obory).

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložené žádosti o akreditaci studijních programů v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání 36 (Zdravotnické obory) a navrhované garanty:

  • bakalářského studijního programu Porodní asistence v prezenční formě studia uskutečňovaného v českém jazyce a navrhovaného garanta prof. MUDr. Antonína Pařízka, Csc.
  • navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaného v českém a anglickém jazyce a navrhovaného garanta prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc.
a ukládá děkanovi fakulty předložit tyto návrhy rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VII. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní závěrečné

a státní rigorózní zkoušky

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

 

předmět

Interní klinika ÚVN

Předseda

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Všeobecné lékařství,

Interna

Revmatologická klinika

Předseda

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Interna

Stomatologická klinika

Předseda

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

prof- MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Zubní lékařství,

Chirurgie

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Předseda

prof. MUDr. Eva Topinková

Všeobecné lékařství,

Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

Revmatologická klinika

Člen

MUDr. Martin Klein, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Interna

Klinika dětského a dorostového lékařství

Člen

MUDr. Jana Augustinová

MUDr. Olga Černá

MUDr. Pavla Pokorná

MUDr. Pavel Srnský

MUDr. Václav Vobruba

Všeobecné lékařství, Pediatrie

I. Interní klinika- klinika hematologie

(ÚHKT)

Člen

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

MUDr. Michal Kouba

MUDr. Jan Loužil

MUDr. Jolana Mertová

MUDr. Ludmila Nováková

MUDr. Jacqueline Soukupová Maaloufová

Všeobecné lékařství,

Interna

Gynekologicko-porodnická klinika

Předseda

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Člen

MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Gynekologie a porodnictví

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

VIII. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S předkládaným návrhem jmenovat prof. Perry Mark Elliotta hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Profesor Perry M. Elliott je přední osobností ve výzkumu a léčbě kardiomyopatií na celosvětové úrovni. Je hlavním autorem odborných doporučení Evropské kardiologické společnosti a vůdčí osobností v evropském výzkumu v této oblasti o jeho erudici svědčí více než 340 publikovaných prací, které signoval, jeho H index dosahuje čísla 89 a počet citací překročil 47 000.

Díky prof. Elliottovi pronikla na evropskou scénu v oblasti výzkumu kardiomyopatií i česká věda, jejímuž uplatnění významně napomohl jak společnými publikacemi, tak podporu účasti odborníků z českých pracovišť na mezinárodních fórech.

Profesor Elliott dlouhodobě spolupracuje s II. interní klinikou na výzkumu kardiomyopatií a Fabryho choroby. O jeho spolupráci svědčí seznam společných publikací, na nichž prof. Elliott s navrhovatelem spolupracoval.

Prof. Elliott opakovaně přednášel na půdě II. interní kliniky (Fabry Expert Day in Cardiology, Fabry Preceptorships) a byl i hostem České kardiologické společnosti, jak na mezinárodní konferenci Praguecho, tak na Výročním sjezdu ČKS.

Přínosem prof. Elliotta je i opakovaná možnost účastnit se na akcích, které pořádá v rámci University College of London, a to jak pro naše přednášející (prof. Linhart), tak pro naše lékaře v postgraduální přípravě.

Usnesení VIII/7

Stav hlasování
Počet členů VR celkem                                 60
Počet přítomných členů VR fakulty              
                                41
Počet kladných hlasů    
                                41
Počet negativních hlasů
                         0                        
Zdrželo se                                  0
Nehlasovalo                                  0

IX. Návrh na změny v oborové radě Experimentální chirurgie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie prof. MUDr. Jaroslava Živného, DrSc. jmenovat nové členy této oborové rady a to prof. MUDr. Václava Báču, Ph.D. z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a prof. MUDr. Valéra Džupu z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV.

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D. z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a prof. MUDr. Valéra Džupy z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV, do funkce člena oborové rady doktorského studijního program Experimentální chirurgie.

X. Návrh na změny v oborové radě Biomedicínská informatika

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. o souhlas s odvoláním člena oborové rady doc. MUDr. Jiřího Obenbergera, CSc., který oznámil oborové radě, že odstupuje a souhlasí se jmenováním nového člena oborové rady prof. RNDr. MUDr. Petra Maršálka, Ph.D.

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním doc. MUDr. Jiřího Obenbergera, CSc. z funkce člena oborové rady a se jmenováním prof. RNDr. MUDr. Petra Maršálka, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního program Biomedicínská informatika.

XI. Návrh na změny v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a Vývojová a buněčná biologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. informovala přítomné o žádosti proděkana pro studijní záležitosti 3. LF UK, doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D. jmenovat novou členku oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie doc. MUDr. Evu Froňkovou, Ph.D. a odvolat stávajícího člena doc. RNDr. Jaroslava Mareše, CSc..

Proděkan pro studijní záležitosti 3. LF UK, doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. dále požádal o odvolání člena oborové rady Vývojová a buněčná biologie Dr. Christiana Lanctota.

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Evy Froňkové, Ph.D. novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a s odvoláním stávajícího člena doc. RNDr. Jaroslava Mareše, CSc..

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním stávajícího člena oborové rady Vývojová a buněčná biologie Dr. Christiana Lanctota.

XII. Návrh na změny v oborové radě Biologie a patologie buňky

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky prof. RNDr. Ivana Rašky, DrSc. jmenovat nového člena této oborové rady doc. MUDr. Radoslava Matěje, Ph.D..

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena oborové rady Biologie a patologie buňky doc. MUDr. Radoslava Matěje, Ph.D..

XIII. Různé

Proděkanka prof. Libuše Kolařová, DrSc. seznámila členy VR 1. LF UK s návrhem prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc., děkana 3. LF UK odvolat prof. MUDr. Richarda Rokytu, DrSc. z funkce koordinátora programu Progres Q 35 k 1. 1. 2019 na vlastní žádost odvolávaného a jmenovat do této funkce prof. MUDr. Romanu Šlamberovou, Ph.D., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. nadále zůstává v radě programu.

Usnesení XIII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí žádost prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. odstoupit k 1. 1. 2019 z funkce koordinátora programu Progres Q 35 a schválila návrh jmenovat koordinátorkou prof. MUDr. Romanu Šlamberové, Ph.D.

Prof. Daneš se dotázal na možnost fotografování docentů a profesorů na tablo. Děkan prof. Aleksi Šedo, DrSc. upřesnil průběh akce a další možnosti focení.

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. poukázal na skutečnost, že 1. LF UK již čtvrtým rokem nepodala nominaci na Bolzanovu cenu. Prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. informovala členy VR 1. LF UK, že informace jsou vždy rozesílány přednostům a jejich zástupcům.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 11. 12. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1635 hod. ukončil.


V Praze dne 29. 11. 2018


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty


 


  


 


 


 

 

Hodnocení: spravovat