1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

AZV - Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

___________________________________________________________________________

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání:

Příloha ISVP

Další informace

Povolení či ohlášení SÚKL

8.6. 2020 12:00

ANO

PDF scan čestného prohlášení SÚKL

Vzor formuláře v příloze

Etická komise

8.6.2020 12:00

ANO

PDF scan informovaného souhlasu

PDF souhlasu etické komise

Práce se zvířaty

8.6. 2020 12:00

ANO

PDF oprávnění k používání pokusných zvířat

Návrh smlouvy o spolupráci

ANO

PDF návrhu smlouvy o spolupráci (viz příloha)

GMO

ANO

Pokud budete pracovat s GMO

PDF oprávnění k používání geneticky modifikovaných organismů a produktů

Odevzdání finální verze přihlášky

22.6. 2020 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

22.6. 2020 12:00

NE

Žádost o podání projektu (viz příloha)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2021-2024.
Vyhlášení soutěže, zadávací dokumentace a formuláře jsou umístěny na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2021-2024_4145_3.html

Návrhy grantových projektů musí být zpracovány dle Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026.
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Žádost musí být vyplněna a následně konvertována do formátu PDF, dle návodu obsaženého v aplikaci a doručena pouze elektronicky.

POZOR !!!!
Každý navrhovatel musí mít zřízený přístup do ISVP. Pokud nemáte, je třeba obratem požádat mailem o zřízení přístupu pí Rychnovskou krych@lf1.cuni.cz nebo p. Justa mjust@lf1.cuni.cz. Do žádosti je třeba uvést celé jméno s tituly, datum narození a mailovou adresu pro komunikaci se systémem. Zřízení přístupu trvá minimálně dva pracovní dny.

Způsob podávání žádostí o udělení grantu– pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek (datovou zprávu lze odeslat pouze v úředních hodinách podatelny).

Žádosti o udělení grantu ve formátu PDF odešlete až po odsouhlasení referentovi Grantového oddělení na jeho emailovou adresu nejpozději

do 22. 6. 2020 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Správnost údajů ekonomické části projektu je nutno konzultovat s pí Romanou Jirákovou (tel. 224 964 137, pondělí, středa, pátek) nebo pí. Klárou Rychnovskou (tel. 224 964 357) a nebo pí. Markétou Dvořákovou (tel. 224 964 396) a nebo p. Martinem Justem (tel. 224 964 160).
Správnost mzdových finančních prostředků konzultujte s pí Ivou Sekulovou, Personální oddělení (tel. 224 964 341).
Pro usnadnění kontroly projektu zadejte uvedené referenty do aplikace jako "editor".
Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.

INFORMACE
Táž fyzická osoba může v této soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Výpočet režií [režie = neinvestiční náklady (bez režie, kterou zatím neznáme) *(krát) 0,25]
Jednotlivé části přihlášky se odevzdávají takto:
část A v českém a anglickém jazyce
část B pouze v českém jazyce
části C + D pouze v anglickém jazyce (upozorňujeme na nutnost dodržení rozsahu a správné velikosti písma 11 a řádkování 1)
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 8/2012 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn., kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.
Vyplněný formulář Žádost o podání projektu odevzdejte na grantové oddělení p. Martinu Justovi v termínu pro odevzdání kompletní žádosti.

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho elektronicky na Grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozdějido 8. 6. 2020 do 12:00 hod.
Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy s ministerstvem zdravotnictví.
V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře. Finanční prostředky plánujte do položky služby.
V případě práce se zvířaty je povinnou přílohou scan platného oprávnění k používání pokusných zvířat – viz příloha tohoto vyhlášení.

ETICKÁ KOMISE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele, včetně event. „Informovaného souhlasu“ v souladu se zákonem. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti, přiložený formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději 8. 6. 2020do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160).
Doporučení: z důvodu časové tísně doporučujeme podat žádost co nejdříve, t.j. i před stanoveným termínem, abychom mohli průběžně předávat na etickou komisi, abychom zamezili možnosti, že etická komise nevydá včas vyjádření k danému projektu.
Rovněž se jedná o mimořádném termínu zasedání komise, v tomto případě Vás budeme informovat.
Ihned po obdržení souhlasu etické komise Vám bude zaslán tento dokument emailem jako pdf, a je nutno přiložit jej k žádosti. Generovat finální verzi bude možné až po vložení této přílohy.

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Nedílnou součástí žádosti je přiložený dokument upravující vztah projektu k SÚKL, který podepisuje navrhovatel a následně děkan fakulty. Originál podepsaného dokladu předejte na grantové oddělení nejpozději 8. 6. 2020do 12:00 hod., které zajistí podpisy děkana a následně zašle emailem scan tohoto dokumentu v pdf, který je nutno přiložit k žádosti.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba přiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

Při podávání žádostí, musí být v případě zdravotnických výkonů souvisejících s řešením grantového projektu jako spoluřešitel zahrnuto zdravotnické zařízení.

Vzor návrhu smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky je součástí tohoto vyhlášení – je nutno připojit jako pdf k žádosti.

 

                                                                                     Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                      proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 

Poznámka: Čestná prohlášení - Prokázání způsobilosti
                                             - K návrhu rozpočtových pravidel
                                             - O způsobilostí
                                                podává RUK hromadně za celou univerzitu.

Hodnocení: spravovat