1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

AZV - MZ ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2023-2026.

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání:

Příloha ISVP

Další informace

Povolení či ohlášení SÚKL

3.6. 2022 12:00

   ANO

PDF scan čestného prohlášení SÚKL

Vzor formuláře v příloze

Etická komise

3.6. 2022 12:00

   ANO

PDF scan informovaného souhlasu

PDF souhlasu etické komise

Práce se zvířaty

3.6. 2022 12:00

   ANO

PDF oprávnění k používání pokusných zvířat

Návrh smlouvy o spolupráci

   ANO

PDF návrhu smlouvy o spolupráci (viz příloha)

GMO

   ANO

Pokud budete pracovat s GMO

PDF oprávnění k používání geneticky modifikovaných organismů a produktů

Odevzdání finální verze přihlášky

20.6. 2022 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 11/2021

20.6. 2022 12:00

   NE

Vnitřní žádost o projekt (viz. příloha)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2023-2026.

Vyhlášení soutěže, zadávací dokumentace a formuláře jsou umístěny na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/verejna-soutez-2023-2026/

Návrhy grantových projektů musí být zpracovány dle Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020–2026.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Žádost musí být vyplněna a následně konvertována do formátu PDF, dle návodu obsaženého v aplikaci a doručena pouze elektronicky.

POZOR !!!!
Každý navrhovatel musí mít zřízený přístup do ISVP. Pokud nemáte, je třeba obratem požádat mailem o zřízení přístupu pí Rychnovskou krych@lf1.cuni.cz nebo p. Justa mjust@lf1.cuni.cz. Do žádosti je třeba uvést celé jméno s tituly, datum narození a mailovou adresu pro komunikaci se systémem. Zřízení přístupu trvá minimálně dva pracovní dny.
Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde.
Způsob podávání žádostí o udělení grantu – pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek.
Žádosti o udělení grantu ve formátu PDF odešlete až po odsouhlasení referentovi Grantového oddělení na jeho emailovou adresu nejpozději

do 20. 6. 2022 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Správnost údajů ekonomické části projektu je nutno konzultovat s pí. Romanou Jirákovou (tel. 224 964 137, pondělí, středa, pátek) nebo pí. Klárou Rychnovskou (tel. 224 964 357) nebo pí. Markétou Dvořákovou (tel. 224 964 396) nebo p. Martinem Justem (tel. 224 964 160).
Správnost mzdových finančních prostředků konzultujte s pí. Ivou Sekulovou, Personální oddělení (tel. 224 964 341).

Pro usnadnění kontroly projektu zadejte uvedené referenty do aplikace jako "editor".

Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.


INFORMACE
Táž fyzická osoba může v této soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Výpočet režií [režie = neinvestiční náklady (bez režie) *(krát) 0,25]

Jednotlivé části přihlášky se odevzdávají takto:
část A v českém a anglickém jazyce
část B pouze v českém jazyce
části C + D pouze v anglickém jazyce (upozorňujeme na nutnost dodržení rozsahu a správné velikosti písma 11 a řádkování 1)

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana. Formulář „Vnitřní žádost o projekt“ potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

Vyplněný formulář „Vnitřní žádost o projekt“ s podpisem přednosty ústavu/kliniky odevzdejte na grantové oddělení p. Martinu Justovi v termínu do 20.6.2022 do 12:00 hod.

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho elektronicky na Grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 3. 6. 2022 do 12:00 hod.
Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy s ministerstvem zdravotnictví.
V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře. Finanční prostředky plánujte do položky služby.
V případě práce se zvířaty je povinnou přílohou scan platného oprávnění k používání pokusných zvířat – viz příloha tohoto vyhlášení.

ETICKÁ KOMISE
POZOR – Etická komise má zcela nové formuláře a přijímá žádosti pouze na nich.
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele, včetně event. „Informovaného souhlasu“ v souladu se zákonem. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušné formuláře, které jsou přiloženy k vyhlášení a jsou také k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn
Vyplněný Dotazník EK VFN ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, Čestné prohlášení EK VFN o provádění výzkumu na pracovišti se souhlasem přednosty, formulář GDPR EK VFN (Souhlas se zpracováním osobních údajů) a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději 3. 6. 2022 do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160).

Doporučení: z důvodu časové tísně doporučujeme podat žádost co nejdříve, tj. i před stanoveným termínem, abychom mohli průběžně předávat na etickou komisi, abychom zamezili možnosti, že etická komise nevydá včas vyjádření k danému projektu.

Ihned po obdržení souhlasu etické komise Vám bude zaslán tento dokument emailem jako pdf, a je nutno přiložit jej k žádosti. Generovat finální verzi bude možné až po vložení této přílohy.

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Nedílnou součástí žádosti je přiložený dokument upravující vztah projektu k SÚKL, který podepisuje navrhovatel a následně děkan fakulty. Originál podepsaného dokladu předejte na grantové oddělení nejpozději 3. 6. 2022 do 12:00 hod., které zajistí podpisy děkana a následně zašle emailem scan tohoto dokumentu v pdf, který je nutno přiložit k žádosti.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba přiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

Při podávání žádostí, musí být v případě zdravotnických výkonů souvisejících s řešením grantového projektu jako spoluřešitel zahrnuto zdravotnické zařízení.

Vzor návrhu smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky je součástí tohoto vyhlášení – je nutno připojit jako pdf k žádosti.

Jako příloha vyhlášení je umístěn také soubor Definice výsledků, který slouží řešitelům pro informaci, aby správně plánovali výsledky řešení projektu.

                                                                                                           prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                           proděkanka pro grantovou problematiku


Poznámka: Čestná prohlášení
 - Prokázání způsobilosti
- K návrhu rozpočtových pravidel
- O způsobilostí
podává RUK hromadně za celou univerzitu.

 

Hodnocení: spravovat