1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

AZV - Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2025-2028.

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání:

Příloha ISVP

Další informace

Etická komise

6.6. 2024 12:00

ANO

PDF scan informovaného souhlasu

PDF souhlasu etické komise

Práce se zvířaty

6.6. 2024 12:00

ANO

PDF oprávnění k používání pokusných zvířat

Návrh smlouvy o spolupráci

ANO

PDF návrhu smlouvy o spolupráci (viz příloha)

GMO

ANO

Pokud budete pracovat s GMO

PDF oprávnění k používání geneticky modifikovaných organismů a produktů

Odevzdání finální verze přihlášky

17.6. 2024 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 11/2021

17.6. 2024 12:00

NE

Vnitřní žádost o projekt (viz. příloha)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2025-2028.

Vyhlášení soutěže, zadávací dokumentace a formuláře jsou umístěny na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví:

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2025 – 2028 – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

Návrhy grantových projektů musí být zpracovány dle Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Žádost musí být vyplněna a následně konvertována do formátu PDF, dle návodu obsaženého v aplikaci a doručena pouze elektronicky.

POZOR !!!!
Každý navrhovatel musí mít zřízený přístup do ISVP. Pokud nemáte, je třeba obratem požádat mailem o zřízení přístupu pí Rychnovskou krych@lf1.cuni.cz nebo p. Justa mjust@lf1.cuni.cz. Do žádosti je třeba uvést celé jméno s tituly, datum narození a mailovou adresu pro komunikaci se systémem. Zřízení přístupu trvá minimálně dva pracovní dny.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde.

Způsob podávání žádostí o udělení grantu – pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek.

Žádosti o udělení grantu ve formátu PDF odešlete až po odsouhlasení referentovi Grantového oddělení na jeho emailovou adresu nejpozději

do 17. 6. 2024 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Správnost údajů ekonomické části projektu je nutno konzultovat s pí. Romanou Jirákovou (tel. 224 964 137, pondělí, středa, pátek) nebo pí. Klárou Rychnovskou (tel. 224 964 357) nebo pí. Markétou Dvořákovou (tel. 224 964 396) nebo p. Martinem Justem (tel. 224 964 160).

Správnost mzdových finančních prostředků konzultujte s pí. Ivou Sekulovou, Oddělení projektové personalistiky (tel. 224 964 341).

Pro usnadnění kontroly projektu zadejte uvedené referenty do aplikace jako "editor".

Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.


INFORMACE
Táž fyzická osoba může v této soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Výpočet režií [režie = neinvestiční náklady (bez režie) *(krát) 0,25]

Návrh projektu se vyplňuje v anglickém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

(upozorňujeme na nutnost dodržení rozsahu a správné velikosti písma 11 a řádkování 1)

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/file/93385/11-21.pdf. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana. Formulář „Vnitřní žádost o projekt“ potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

Vyplněný formulář „Vnitřní žádost o projekt“ s podpisem přednosty ústavu/kliniky odevzdejte na grantové oddělení p. Martinu Justovi v termínu do 17. 6. 2023 do 12:00 hod.

Upozorňujeme na nové opatření děkana č. 2/2024, dle kterého bude při pozdním podání přihlášky uplatňována sankce krácení odměn pro celé pracoviště ve výši 20 %. https://www.lf1.cuni.cz/file/103209/opd-2-2024-zasady-a-kriteria-pro-odmeny-2024.pdf

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho elektronicky na Grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 6. 6. 2023 do 12:00 hod.

Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy s ministerstvem zdravotnictví.
V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře. Finanční prostředky plánujte do položky služby.
V případě práce se zvířaty je povinnou přílohou scan platného oprávnění k používání pokusných zvířat – viz příloha tohoto vyhlášení.

ETICKÁ KOMISE
POZOR – Pokud má žadatel pracovní úvazek ve VFN, je třeba podávat žádost na Etickou komisi elektronicky v internetové online aplikaci Etické komise, která je k tomuto účelu vytvořena. Jinak na příslušných formulářích jako dříve .
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele, včetně event. „Informovaného souhlasu“ v souladu se zákonem. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušné formuláře, které jsou přiloženy k vyhlášení a jsou také k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn

Vyplněný Dotazník EK VFN ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, Čestné prohlášení EK VFN o provádění výzkumu na pracovišti se souhlasem přednosty, formulář GDPR EK VFN (Souhlas se zpracováním osobních údajů) a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději 6. 6. 2023 do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160).

Doporučení: z důvodu časové tísně doporučujeme podat žádost co nejdříve, tj. i před stanoveným termínem, abychom mohli průběžně předávat na etickou komisi, abychom zamezili možnosti, že etická komise nevydá včas vyjádření k danému projektu.
Ihned po obdržení souhlasu etické komise Vám bude zaslán tento dokument emailem jako pdf, a je nutno přiložit jej k žádosti. Generovat finální verzi bude možné až po vložení této přílohy.

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Již není požadováno, místo této přílohy je nutné přímo v návrhu projektu odpovědět na dvě otázky, a to, zda „Návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech“ a „Návrh projektu odpovídá klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“ (za správnost odpovědí odpovídá uchazeč). Pokud je odpovězeno kladně je nutné doložit v případě, že odpovídá klinickému hodnocení léčiv „úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení pro Českou republiku ve smyslu zákona o léčivech a stejnou dokumentaci, která byla schválena v tomto rozhodnutí“ a v případě, že návrh odpovídá provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek „úředně ověřenou kopii povolení SÚKL o povolení provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek ve smyslu zák. o zdravotnických prostředcích“.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba přiložit
scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.

Při podávání žádostí, musí být v případě zdravotnických výkonů souvisejících s řešením grantového projektu jako spoluřešitel zahrnuto zdravotnické zařízení.

Vzor návrhu smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky je součástí tohoto vyhlášení – je nutno připojit jako pdf k žádosti.
Jako příloha vyhlášení je umístěn také soubor Definice výsledků, který slouží řešitelům pro informaci, aby správně plánovali výsledky řešení projektu.

                                                                                                      prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                       proděkanka pro grantovou problematiku

Poznámka: Čestná prohlášení - Prokázání způsobilosti
                                                - K návrhu rozpočtových pravidel
                                                - O způsobilostí
                                                podává RUK hromadně za celou univerzitu.

 

Hodnocení: spravovat