1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, která je udělována studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou uchazečem zpracovány v průběhu studia. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (Bc., Nmgr., Mgr., Ph.D.).

Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Udělování ceny se řídí částí III. Opatření rektora č. 25/2021, Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.

Kandidát předá nejpozději do 18. října 2021 prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK:

K přihlášení práce do soutěže se vyjadřuje fakulta.

Povinné přílohy k přihlášce:
1. odborný životopis a seznam publikací autora,
2. v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové a disertační), které již byly zveřejněny v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy, identifikační číslo práce odkazující do repozitáře,
3. v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové a disertační), které dosud nebyly zveřejněny v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy, nebo byly ze zveřejnění vyloučeny, text práce v elektronické podobě; podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce,
4. v případě jiných soutěžních prací podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

 

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2020/21. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

V případě dotazů kontaktujte Bc. Bohdanu Frantíkovou: bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz. 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat