1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

216. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

 Záznam z akce: Webinar „COVID-19 and Horizon: What is to be done?"


Dne 8. dubna 2020 2020 se uskutečnil online webcast pořádaný Science Business v rámci cyklu „Research Futures" s názvem „COVID-19 and Horizon: What is to be done?", který poskytl prostor k diskuzi nejnovějšího vývoje politiky EU v oblasti výzkumu a inovací a reakce EU na krizi COVID-19.
Záznam kanceláře CZELO naleznete zde.


 

Výzva k podávání společných návrhů projektů FWF na SARS-CoV-2


Rakouská agentura FWF (Der Wissenschaftsfonds) vyhlásila časově omezenou výzvu „Urgent Funding SARS-CoV-2" k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.
Žádosti lze podat v následujících programech: Stand-Alone Projects, Programme Clinical Research (KLIF), Mezinárodní programy (Joint Projects), stipendium Erwina Schrödingera a program Lise Meitner.
Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný návrh projektu spolu s týmem z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika). Návrhy projektů mohou být podány v rámci všech oborů základního výzkumu. Hodnocení bude probíhat ve zrychleném režimu, a to průběžně od vyhlášení výzvy. Návrhy lze podávat do 30. září 2020. Předpokládaný začátek financování vybraných projektů je podzim 2020.
Více informací je k dispozici zde. Informace ze strany GAČR jsou k dispozici zde.


 

EPRS analýza: Deset technologií pro boj s koronavirem


Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) zveřejnila dokument s názvem „Ten technologies to fight coronavirus", který poskytuje hloubkovou analýzu deseti klíčových technologických směrů používaných v boji proti pandemii COVID-19.
Analýza představuje přehled současně používaných technologií, zdůrazňuje jejich hlavní rysy, význam v reakci na krizi spojenou s koronavirem a jejich možná omezení. Analýza identifikuje právní výzvy, které vznikající technologie, včetně současně používaných v souvislosti s COVID-19, představují pro stávající legislativu EU, zkoumá možné právní mezery a navrhuje možnosti pro zvláštní povolení některých zvažovaných technologických aplikací.
Dokument je k dispozici zde.


 

Aktivity JRC v boji proti koronaviru – aktualizace duben 2020


Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) zveřejnilo aktualizovaný dubnový přehled aktivit v boji proti COVID-19. Od počátku krize COVID-19 využívá JRC své odborné znalosti k informování pro politická opatření EU. Experti z JRC pomáhají při řešení krize od přípravy pokynů a kontrolních materiálů pro testování až po podrobnou analýzu epidemiologických a ekonomických dopadů.
V současné době JRC pomáhá při řešení krize v šesti oblastech: příprava plánu rušení opatření proti šíření koronaviru, zdraví (detekce, testování a sekvenování COVID-19), posuzování ekonomických dopadů, bezpečnost (včetně kybernetických útoků), sociální aspekty a environmentální rozměr.
Více informací naleznete zde.


 

Výsledky celoevropského Hackathonu EUvsVirus


Porota EUvsVirus Hackathon vyhlásila vítěze celoevropského hackathonu v boji proti COVID-19 „#EUvsVirus Hackathon", který se konal ve dnech 24., 25. a 26. dubna 2020. Tato online akce pořádána Evropskou komisí ve spolupráci s členskými státy EU propojila občanskou společnost, inovátory, partnery a investory s cílem vyvinout inovativní řešení problémů souvisejících s krizí COVID-19.
Hackathon spojil 22 600 účastníků z různých prostředí z celé Evropy i třetích zemí a zahrnoval více než 37 výzev souvisejících s pandemií, které byly seskupeny do šesti různých oblastí (zdraví a život, kontinuita podnikání, práce na dálku a vzdělávání, sociální a politická soudržnost, digitální finance a otevřená kategorie pro konkrétní výzvy identifikované komunitou). Hackathonu se účastnilo i 146 participantů z ČR, kteří předložili 30 návrhů na řešení.
Všichni vítězové budou pozváni na Matchathon, který se bude konat od 22.- 25. května na nové platformě EIC COVID. Tato online akce propojí vítěze s koncovými uživateli, jako jsou nemocnice, a poskytne přístup k dalším možnostem financování z celé EU. Výherci si zároveň rozdělí více než 100 000 EUR, které poskytly partnerské organizace jako odměnu hackerům za jejich inovativní řešení.
Týmy s účastníky z České republiky byly úspěšné v 5 výzvách. Návrh CoroVent obsadil druhé místo ve výzvě Ventilátory/respirátory. Tento plicní ventilátor pro pacienty postižené covid-19, vyvinutý českým týmem pod vedením Tomáše Kaplera z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, je složen z běžně dostupných nemedicínských dílů a nabízí pacientům stejnou kvalitu jako u špičkových ventilátorů.
Ve výzvě na Podporu umění a zábavy získal prototyp aplikace Immunisation Pass druhé místo. Immunisation Pass je mobilní aplikace, která používá osvědčenou a bezpečnou technologii blockchainu k zaznamenání ověřeného stavu imunity cestovatelů. Personál hraniční kontroly nebo jiný příslušný policejní orgán může pomoci aplikace přezkoumat individuální cestovní historii a určit rizikový profil.
Systém Qesadila, vytvořený týmem z České republiky a Slovenska, zaujal třetí místo ve výzvě Ochrana občanské společnosti a jedná se o elektronický hlasovací systém pro vlády, městské rady, korporace a orgány, používající kvalifikovaný elektronický podpis, který umožňuje bezpečné online hlasování.
Ve výzvě Základní a střední školy získala druhé místo webová platforma „Matika.in - učení se hraním", kterou vytvořili weboví vývojáři z České republiky a Slovenska. Tato sada vzdělávacích webových stránek motivuje děti na základních a středních školách, aby pokračovaly ve studiu z domova a udržovaly kontakty se svými spolužáky.
Platforma IFFA (Integrovaná rychlá finanční pomoc) obsadila druhé místo ve výzvě Urychlení přístupu k finanční podpoře. IFFA je flexibilní a inovativní platforma, kterou mohou vlády použít k urychlení aplikace a distribuce finanční pomoci související s COVID mezi lidmi a podniky.
Více informací naleznete zde.


 

Zvýšení financování pro Evropskou radu pro inovace v boji proti COVID-19


Evropská komise schválila dodatečné financování pilotního programu EIC Akcelerátor (European Innovation Council Accelerator) ve výši 150 milionů EUR. Dodatečný rozpočet bude použit na podporu průlomových inovací zaměřených na řešení koronakrize a na financování nejlepších start-upů a malých a středních podniků, které předložili své návrhy projektů do březnové uzávěrky.
Další financování bylo ukotveno v revidovaném Pracovním programu EIC Akcelerátoru a navazuje na financování 164 milionů EUR, které již bylo oznámeno dne 25. března 2020 a bude použito na podporu široké škály průlomových inovací. Tato podpora pro začínající, malé a střední podniky je součástí Společné reakce EU na COVID-19.
V březnové uzávěrce předložilo své návrhy 4 000 začínajících, malých a středních podniků, z nichž více než 1 000 s inovacemi, týkajícími se řešení koronakrize. Vzdálené hodnocení žádostí již bylo dokončeno a autoři nejvýše hodnocených žádostí budou pozváni k osobním rozhovorům ve dnech 11. až 20. května 2020, kde odborníci z oblastí souvisejícími s COVID-19, vyberou nejlepší z nich.
Komise rovněž udělí Pečeť excelence (Seal of Excellence) vysoce kvalitním žádostem důležitým pro řešení krize COVID-19, které nelze financovat z dodatečných 150 milionů EUR, aby podpořily jejich financování z jiných zdrojů. Společnosti vybrané pro podporu EIC budou vyhlášeny na konci května.
Více informací naleznete zde.


 

Dárcovská konference „Coronavirus Global Response"


Dne 4. května 2020 se uskutečnila dárcovská konference Coronavirus Global Response, v rámci které Evropská komise zajistila 7,4 miliard EUR v závazcích od dárců z celého světa, včetně příspěvku samotné EK ve výši 1,4 miliardy EUR. Tato částka je výchozím bodem pro celosvětový dárcovský maraton, který začíná 5. května 2020. Cílem maratonu je shromáždit finanční prostředky na zajištění efektivní spolupráce a univerzálního nasazení v oblastech diagnostiky, léčby a vakcín proti koronaviru.
Dárcovskou událost uspořádala Evropská unie spolu s Kanadou, Japonskem, Saúdskou Arábií, Norskem a Velkou Británií. Tato iniciativa je reakcí na výzvu Světové zdravotnické organizace (WHO) na celosvětovou spolupráci pro zrychlený vývoj, výrobu a spravedlivý celosvětový přístup k novým základním zdravotnickým technologiím souvisejícím s COVID-19. Iniciativa Coronavirus Global Response se skládá ze tří partnerství pro testování, léčbu a prevenci, podpořených posilováním zdravotnických systémů. Komise brzy oznámí rozdělení získané částky.
V zájmu dosažení cílů globální reakce na koronavirus se Evropská komise zavázala poskytnout 1 miliardu EUR ve formě grantů a 400 milionů EUR ve formě úvěrových záruk prostřednictvím přehodnocení priorit programu Horizont 2020 (1 miliarda EUR), RescEU (80 milionů EUR), Nástroje EU pro mimořádnou podporu odvětví zdravotnictví (150 milionů EUR) a externích nástrojů (170 milionů EUR). Výzvy k předkládání návrhů a následné projekty financované EU v rámci programu Horizont 2020 budou v souladu s cíli těchto tří partnerství a politikou otevřeného přístupu k datům.
Více informací naleznete zde. Informace k iniciativě jsou k dispozici zde.


Usnesení EP o opatřeních na boj proti COVID-19

 


Dne 17. dubna 2020 přijal Evropský parlament (EP) na svém plenárním zasedání společné usnesení o koordinovaných opatřeních EU proti pandemii COVID-19 a z ní plynoucích následcích. V tomto usnesení EP vítá již přijatá opatření, zejména opatření týkající se fiskální politiky, ale zároveň požaduje další kroky na úrovni EU v boji proti pandemii. EU potřebuje rozsáhlý balíček opatření zaměřený na obnovu a rekonstrukci evropské ekonomiky, který by měl být financován z víceletého finančního rámce (VFR), existujících fondů a finančních nástrojů. Opatření zaměřená na opětovné nastartování ekonomiky by měla vycházet ze Zelené dohody pro Evropu a cílů digitální transformace.
Co se týče výzkumných aktivit, Parlament oceňuje již poskytnuté financování z programu Horizont 2020, také však vyzývá ke zřízení speciálního fondu na podporu výzkumu a inovací v oblasti onemocnění (COVID-19 R & I Fund), který by podporoval urychlený výzkum na vývoj vakcín a léčby tohoto onemocnění. Ve svém usnesení také Parlament doporučuje členským státům zvýšit financování programů na výzkum onemocnění, urychlení diagnostických a testovacích postupů a vývoje vakcín. V této souvislosti je pro EP také důležité, aby se podporovaly opatření propagující otevřenou vědu a aby všechny výzkumy financované z veřejných zdrojů zůstaly veřejně přístupné.
Kromě toho je třeba ve zdravotnickém sektoru posílit Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (European Medicines Agency, EMA), aby mohly koordinovat medicínská opatření v době krize.
Více informací naleznete zde a usnesení je k dispozici zde.


 

 

 

Hodnocení: spravovat