1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2007


esvob 04.02.2008

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 5. 11. 2007

Návrh programu:

 1. Slib člena akademického senátu
 2. Kontrola zápisu z 8. 10. 2007
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana pro členy AS
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu výše prospěchových stipendií za akademický rok 2006/2007
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství
 6. as. MUDr. Petr Kocna – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK
 7. MUDr. Bc. Marek Hilšer – Projednání návrhu na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky a komise disciplinární
 8. MUDr. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních ve volebním období 2004-2007
 9. Varia

esvob 16.01.2008

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 17. 12. 2007

Návrh programu:

 1. Slib členů akademického senátu 
 2. Volba předsedy akademického senátu
 3. Volba místopředsedy akademického senátu
 4. Volba členů poradních orgánů akademického senátu (legislativní, ekonomická a komise pro záležitosti studia)
 5. Varia

 


esvob 06.12.2007

Zápis z mimořádného zasedání AS 1. LF UK dne 19. 11. 2007

Návrh programu:

 

      1. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., -   Projednání návrhu

          zakladatelské smlouvy BIOCEV, návrhu stanov
          a interní dohody o zajištění účasti UK na činnosti BIOCEV

 

      2. as. MUDr. Petr Sucharda, CSc. – Vyjádření AS
          ke společnému tiskovému prohlášení děkana 1. LF UK
          a ředitele VFN


esvob 08.11.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 10. 2007.

Návrh programu: 
1.     Zahájení, schválení programu
2.     Kontrola zápisu z 4.6.2007
3.     Slib náhradníka
4.     Informace děkana pro členy AS - prof. Tomáš Zima
5.     Návrh změny statutu 1. LF, návrhu změny Pravidel pro organizaci studia a opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia - prof. Tomáš Zima
6.     Informace o podmínkách přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2008/2009 - prof. Tomáš Zima
7.     Vyhlášení voleb Akademického senátu 1. LF, volba volební komise
8.     Volba předseda Akademického senátu 1. LF dle čl. 12 odst. 4 Volebního a jednacího řádu akademického senátu 1. LF UK
9.     Varia - výběrová řízení, informace o průběhu zkoušek předmětu Obecná histologie

esvob 09.10.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 4. června 2007

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu ze 14. 5. 2007
 2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. -  Projednání  plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2008/09  
   
 3. Marek Hilšer – Návrh harmonogramu zasedání AS
   
 4. Varia

esvob 06.06.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 14. 5. 2007

Návrh programu:

 

 1. Kontrola zápisu z 16. 4. 2007 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2007 (20 min.) 
 4. Varia (10 min.)

esvob 15.05.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 16. 4. 2007

Návrh programu:

 

 1. Kontrola zápisu z 12. 3. 2007
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání žádost o akreditaci –  rozšíření výuky v Anglickém jazyce a prodloužení doby platnosti doktorského studijního programu Lékařská etika uskutečňovaného 1. LF UK v Praze 
 4. Projednání opravy Opatření děkana č. 5/2007, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok  2007/2008.
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na čestného člena Vědecké rady 1. LF UK  
 6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK
 7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 1. LF UK  za rok 2006 
 8. Varia

esvob 17.04.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 3. 2007.

Návrh programu:

 

 1. Slib člena akademického senátu
 2. Kontrola zápisu z 12. 2. 2007
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Opatření děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu vnitřního předpisu Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK
 6. Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – Vyjádření Komise pro studijní záležitosti k otázce zapisování zkouškových termínů prostřednictvím SISu.
 7. Varia

esvob 15.03.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 2. 2007.

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 15. 1. 2007
 2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.  – Projednání žádosti o rozšíření akreditace čtyřletého doktorského studijního programu parazitologie
   
 3. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. -  Informace o zavádění e-learningu na 1. LF UK 
   
 4. Pavel Rutar – Informace o činnosti Spolku mediků českých 
   
 5. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů AS na zasedáních   
   
 6. Varia

esvob 15.02.2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 15. 1. 2007.

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 4. 12. 2006 (5 min.)
2. Informace děkana pro členy AS (10 min.)
3. Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK (20 min.)
4. Projednání Dlouhodobého záměru 1. LF UK (40 min.)
5. Varia (10 min.)

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4192 poslední aktualizace: 14.02.2011
zavřít