1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

11. března 2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 3. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Beneš, R. Brůha, J. Bříza, P. Charilaou, J. Kunstýř, J. P. Novotný,
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo, T. Zima


Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 11. 2. 2013 (5 min.)
2. Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o výsledcích hospodaření v roce 2012 (20 min.)
4. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Ing. Eva Soubustová, MBA – Poplatky spojené se studiem (15 min.)
5. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu a přesun příštího zasedání z 15. na 29. dubna 2013 vzhledem k návaznosti na zasedání AS UK.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s programem zasedání a změnou termínu zasedání z 15. na 29. dubna 2013.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 11. 2. 2013
Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zápisem z 11. 2. 2013 v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

2. Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, informoval o snaze rektorátu zavést školení zakončené testem pro pedagogy postgraduálního vzdělávání. Domnívá se, že odpovědnost by měly mít děkanáty a oborové rady. Řešením bude stanovení definice, za jakých okolností se pedagog stává školitelem.
Děkan fakulty dále informoval o petici lékařských fakult adresované MŠMT ČR, která byla iniciována.1.LF. Jedná se o problematiku definice hodnocení vědy. 1. LF UK se přiklání společně s přírodovědnými fakultami k parametrickému hodnocení. AV ČR upřednostňuje opačný názor.
Děkan fakulty děkuje studentům senátorům za aktivitu při úpravě pravidel pro studium (režim preklinických předmětů).
Děkuje též všem kolegům, kteří se podíleli na prvním čísle e-bulletinu Jednička. Bulletin zaznamenal pozitivní reakce i mimo fakultu.
Děkan fakulty informoval o jednání, které proběhne příští týden na MZ ČR ohledně univerzitních nemocnic.
Upozornil na novelu zákona o vysokých školách, která přinese mnoho otazníků (financování, akreditace, habilitace atd.).

15.10 hodin příchod Z. Krška, T. Švestka; odchod J. Kobylák.
3. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Ing. Eva Soubustová, MBA – Informace o výsledcích hospodaření v roce 2012
Tajemnice fakulty, E. Soubustová, seznámila přítomné s předloženým materiálem o výsledku hospodaření fakulty, který je vyrovnaný.

15.12 hodin příchod L. Kaloš.

A. Martan za omluveného J. Břízu, předsedu ekonomické komise, tlumočil doporučení souhlasu s předloženým materiálem.

P. Strejc se obrátil na legislativní komisi.

M. Vejražka konstatoval, že legislativní komise se výsledky hospodaření nezabývala.

P. Strejc navrhuje usnesení
Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření v roce 2012.
20 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Ing. Eva Soubustová, MBA – Poplatky spojené se studiem
Tajemnice fakulty seznámila přítomné s minimálními změnami od minulého roku. Poplatky jsou každoročně upravovány opatřením děkana podle stanovených minimálních částek MŠMT ČR (tato informace byla doručena 28. 2. 2013).

P. Strejc vyzval k vyjádření legislativní komisi.

M. Vejražka sdělil, že legislativní komise se zabývala poplatky spojenými se studiem, nemá žádné připomínky a doporučuje s předloženým materiálem souhlasit.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí předložený materiál Poplatky spojené se studiem na rok 2013/2014.
20 : 0 : 0 schváleno

5. Různé
A. Furmánková upozornila na nutnou výměnu členů Komise pro hodnocení výuky, kterým končí funkční období. Navrhuje doplnit komisi o E. Havrdovou, T. Švestku, P. Šnajdra, O. Kittnara, M. Švrčkovou, A. Furmánkovou, M. Hilšera a A. Tesaře.

15.18 hodin příchod V. Danzig.

Akademický senát 1. LF UK navrhuje děkanovi fakulty doplnění Komise pro hodnocení výuky o nové členy: E. Havrdovou, T. Švestku, P. Šnajdra, O. Kittnara, M. Švrčkovou, A. Furmánkovou, M. Hilšera a A. Tesaře.
21 : 0 : 0 schváleno


A. Tesař informoval přítomné o testové formě zkoušky z Obecné histologie a embryologie.

15.20 hodin příchod J. Živný.
A. Tesař ocenil přístup T. Kučery, přednosty Ústavu histologie a embryologie, kterého oslovila komise pro studium AS k vyjádření k testové formě zkoušky z OHAE.
Poznámky k vyjádření T. Kučery pro komisi pro studium AS 1. LF UK.
Motivace:
- zavedení testu je reakcí na změnu sylabu a přesunutí zkoušky do zimního zkouškového období
- navýšení kapacity vyzkoušených na jeden termín, kvůli omezenému počtu zkoušejících a značného počtu studentů v prvním ročníku
- zvýšení objektivity zkoušky
- otestování studenta ze širšího okruhu otázek
- negativem je zrušení testování z histologických preparátů
Podmínky testu:
6 termínů v zimním semestru + 2 na opakování zkoušky v letním semestru.
Pro studenty z České paralelky 1150 míst na 530 studentů, Anglická paralelka 300 míst / 140 studentů.
50 otázek v testu, 4 možnosti vždy jedna správná/ nejlepší odpověď.
Časový limit 60 minut, 36 bodů ke splnění z celkového počtu 50 bodů.
V české paralelce zatím 79% studentů zkoušku splnilo (72% v minulém roce), Anglická paralelka splnilo zatím 58% ( 67% v minulém roce).
70% úspěšnost prvního pokusu, 38% úspěšnost druhého pokusu.
Známky většinou 2-3.
Ústav prozatím nezaznamenal žádnou stížnost, studentům byla nabídnuta možnost nahlédnout do testu + konzultace.
Problém vidí přednosta Ústavu v prvním termínu, který se konal v posluchárně Anatomického ústavu, a kde bylo najednou 190 studentů.
Budoucnost:
Přednosta Ústavu plánuje tuto formu zkoušky opakovat i příští rok, pokusí se test převést do elektronické podoby.
Závěr:
Přednosta Ústavu histologie a embryologie se domnívá, že tento způsob ale není ideální pro výuku samotného předmětu. Osobně si myslí, že původní celoroční předmět se zkouškou v letním semestru skládající se ze vstupního testu a následné ústní zkoušky by byl vhodnějším způsobem zkoušky a výuky předmětu. Současné uspořádání trpí omezenou návazností jednotlivých celků studia na sebe, zkoušení studentů bez znalosti komplexních informací, kterých by dosáhli až po celoroční výuce, omezené znalosti preparátů.

L. Bajer se ptá, kolik studentů nesplnilo 3x?

A. Tesař dosud nezná odpověď.

T. Zima upozorňuje, že podle Studijního řádu musí mít 2. opravný termín ústní část zkoušky.

A. Furmánková za studenty tutory konstatuje, že studenti, kteří neuspěli, musí dostat šanci u ústní zkoušky.

T. Zima znovu upozorňuje, že tento postup neodpovídá studijnímu řádu.
P. Broulík upozorňuje na nespravedlivý postup při promítání obrázků, kdy se studenti nemohou při testu vrátit zpět.

A. Šedo konstatuje, že je nutná kontrola pravidel, kdy zkouška je definována jako test.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí zprávu o testové formě zkoušky z Obecné histologie a embryologie.
22 : 0 : 0 schváleno

15.35 hodin příchod P. Klener.

P. Strejc rozdal přítomným materiály společnosti SCIO.

A. Šedo navrhuje diskuzi k otázce použití testů všeobecných předpokladů ke studiu jako předstupeň k přijímacím pohovorům.

J. Studený se domnívá, že tato praxe již na 1. LF UK byla.

T. Zima souhlasí. Použití všeobecného testu v jeho tehdejší podobě neprokázalo diskriminační schopnost podle výsledků v průběhu studia. Zprávu o výsledku předá děkanovi fakulty.

Předseda AS 1. LF UK ukončil zasedání v 15.42 hodin a upozornil na změnu termínu příštího zasedání; tj. 29. dubna 2013.Zapsala: Eva Svobodová
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat