1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 30. 9. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 30. 9. 2014 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (přítomen od 13.30 hod.)

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

Prof. RNDr. František Vítek, DrSc., doc. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc., doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ulbrich, CSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Vilín Šimánek, DrSc.

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Otty Rybky, DrSc., emeritního přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Evžena Čecha, DrSc., emeritního přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN a člena Vědecké rady 1. LF UK, a prof. MUDr. Milana Laštovky, DrSc., emeritního přednosty Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové Vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 6. 2014 bez připomínek.

III. Jubilea

Jubilea – červenec

Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. – profesor Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1958. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1974, doktorem věd byl jmenován v roce 1986. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor klinická biochemie a profesorem pro obor klinická biochemie byl jmenován v roce 1991. Pan profesor převzal z rukou děkan fakulty při této příležitosti obraz.

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. – profesor III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1988. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1998. V roce 2004 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 2008. Děkan fakulty předal při příležitosti životního jubilea panu profesorovi obraz.

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. – přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1979. V roce 1993 obhájil kandidátskou dizertační práci. V roce 1998 byl jmenován docentem pro obor dermatovenerologie. Profesorem pro obor dermatovenerologie byl jmenován v roce 2004. Na nejbližší Vědecké radě předá děkan fakulty panu profesorovi pamětní list.

Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc. – profesor Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu dětského lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1984. V roce 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci. V roce 2004 byl jmenován docentem pro obor ortopedie. Profesorem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 2013. Při této příležitosti převzal pan profesor obraz.


Jubilea – srpen

Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. – docent Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1967. Titul kandidáta věd obhájil v roce 1974. Docentem pro obor neurologie byl jmenován v roce 1987. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – docent IV. interní kliniky1. LF UK a VFN. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v roce 1969. V roce 1989 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1991 habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Pan docent převezme při této příležitosti na VR UK pamětní medaili UK.

 

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. – přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v roce 1972. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1985. Docentem pro obor plastická chirurgie byl jmenován 1989. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu docentovi obraz.

 

Jubilea – září

 

doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. – docent Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN. Přírodovědeckou fakultu UK v Praze absolvoval v roce 1966. V roce 1972 obhájil kandidátskou dizertační práci. Titul RNDr. mu byl udělen v roce 1976. Docentem pro obor mikrobiologie byl jmenován v roce 1998. Na nejbližším zasedání Vědecké rady převezme pan docent pamětní list.

doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. – docentka Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK. Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1963. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1975. V roce 1988 byla jmenována docentkou pro obor histologie a embryologie. Na nejbližším zasedání Vědecké rady převezme paní docentka obraz.

prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. – profesor Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF a VFN. V roce 1980 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1988 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1998. V roce 2005 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. Na nejbližším zasedání Vědecké rady převezme pan profesor pamětní list.

 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – profesor III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1979 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1983. V roce 1992 byl jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1999. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. Od roku 2006 zastává funkci prorektora pro zahraniční styky a mobilitu Univerzity Karlovy v Praze Na nejbližším zasedání Vědecké rady převezme pan profesor pamětní list.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 


IV. Informace děkana

Děkan přítomné členy Vědecké rady informoval o následujících událostech.

1) V průběhu měsíců červenec až září byla zahájena činnost oddělení strategického rozvoje děkanátu, které je vedeno Ing. Ivanem Mikulou, Ph.D., proděkanem pro rozvoj fakulty, náplní tohoto oddělení je zejména monitoring a využití evropských strukturálních fondů a národních zdrojů umožňujících infrastrukturní investice, s tím související koordinace, supervize, administrace přípravy a metodická asistence fakultních pracovišť.

2) Fakulta byla úspěšná ve dvou projektech OP VaVpI. Jedním z projektů je Centrum pokročilého preklinického zobrazování, druhým je projekt Rozvoj technologického zázemí doktorských programů.

3) K datu 1. 9. 2014 byla sloučena Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN s Ústavem klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN ve Stomatologickou kliniku 1. LF UK a VFN, jejím přednostou byl jmenován doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

4) K datu 1. 10. 2014 bylo zrušeno pracoviště Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Mariánských Lázních. Současně byla zahájena přímá spolupráce fakulty se společností Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

 

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem Ing. Karla Holady, Ph.D., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská mikrobiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Helena Tlaskalová–Hogenová, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Priony, buněčný prionový protein a krevní buňky“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné členy vědecké rady oponenti doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. a doc. Ing. Pavel Ulbrych, CSc., současně uchazeči položili dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku za nepřítomného oponenta prof. MVDr. Michala Nováka, DrSc. seznámila přítomné členy vědecké rady předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Helena Tlaskalová–Hogenová, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., člena habilitační komise prof. Ing. Tomáše Rumla, CSc., prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., prof. MUDr. Jana Borovanského, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. a členky habilitační komise doc. RNDr. Zuzany Bílkové, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupila přednostka mateřského pracoviště uchazeče prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Hodnotitelem přednášky byl RNDr. Martin Bilej, DrSc., který uvedl, že má při hodnocení přednášky velmi jednoduchou úlohu, 15-ti minutová přednáška uchazeče byla velice logicky řazena. Obrazová dokumentace byla naprosto vhodná, pěkná a srozumitelná, nebyla nijak redundantní. Závěrem hodnotitel RNDr. Martin Bilej, DrSc. uvedl, přednáška byla skvělá, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Ing. Karla Holady, Ph.D., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská mikrobiologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentem MUDr. Tomáše Kovárníka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Využití intravaskulárního ultrazvuku v intervenční kardiologii“. S obsahem i závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů - doc. MUDr. Martina Matese, CSc., MUDr. Michaela Želízka, CSc. a prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D. seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.; současně omluvil nepřítomné oponenty, kteří se aktivně účastní mezinárodního kardiologického kongresu v Londýně. Jménem oponentů prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů. Úvodem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. a doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. Hodnotitelem přednášky byl doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., který uvedl, že přednáška uchazeče se mu líbila, byla tematicky aktuální, přehledná, jasná a stručná. Uchazeč přednesl svou přednášku za 14 minut a dodržel stanovený časový limit. Závěrem doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., uvedl, že přednáška uchazeče splnila kritéria kladená na habilitační přednášku a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Tomáše Kovárníka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorkou

Návrh na jmenování profesorkou doc. Ing. Oľgy Križanové, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied, pro obor lékařská chemie a biochemie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Dr. Jekyll, alebo Mr. Hyde - aká je úloha vápnika a jeho transportných systémov v nádoroch?“. V následující diskusi odpověděla uchazečka na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jana Borovanského, CSc., prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, Csc. a prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., který uvedl, že má velmi snadnou pozici, protože uchazečka přednesla moderní přednášku z biochemie se zaměřením na regulaci intracelulárního metabolismu vápníku a s ním spojených signálních drah a receptorů. Přednáška vycházela z experimentů uchazečky, které využívaly moderní biochemické metody. Z přednášky bylo zřejmé, jak splývají rozdíly mezi klasickými obory, protože biochemie směřuje k subcelulární nebo celulární biochemii, čili bere v úvahu i struktury. Morfologové jdou opačným směrem a používají metody molekulární biologie a přibližují se tak výzkumu biochemickému. Uchazečka sice překročila časový limit o 3 minuty (přednáška trvala 18 minut), avšak posluchačům ukázala krásné výsledky základního výzkumu, které mají klinický význam pro diagnostiku některých zhoubných nádorů i terapeutické implikace. Dále hodnotitel vyzvedl vynikající úroveň obrazové dokumentace přednášky spojenou s vhodným slovním výkladem. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc. uvedl, že z hlediska biochemie hodnotí tuto přednášku jako velice dobrou a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/4: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 3 hlasy záporné, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. Ing. Oľgy Križanové, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied, pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VII. Návrh na jmenování hostujícím profesorem

S návrhem jmenovat prof. Dr. Med. Hanse-Georga Kräusslicha hostujícím profesorem seznámil vědeckou radu předkladatel návrhu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Prof. Kräusslich je přední světový virolog zaměřený na molekulární a strukturní biologii retrovirů, zejména HIV. Je autorem 179 publikací, které dle WOS byly citovány 12 323x, H index = 57.

Prof. Kräusslich byl editorem 3 vědeckých knih věnovaných retrovitům a protivirové therapii. Organizoval řadu vědeckých konferencí:

· Symposium in memoriam Prof. Dr. Heinz Schaller (organizers: B. Dobberstein, H.-G. Kräusslich); Heidelberg, April 15th, 2011

· Symposium SFB544 Control of Tropical Infectious Diseases (organizer H.-G. Kräusslich); Heidelberg May 5th – 6th, 2010

· Symposium SPP1175 Dynamics of cellular membranes and their exploitation by viruses (organizer H.-G. Kräusslich); Heidelberg March 27th – 29th, 2010

· Highlights in tumor virology (organizers: Gissmann, L., Kräusslich H.-G.); scientific conference on the occasion of the Nobel prize awarded to Harald zur Hausen; Heidelberg, January 16th 2009

· Annual meeting of the German Society for Virology, GfV (Organizers: Kräusslich, H.-G., Bartenschlager, R., Gissmann, L.), Heidelberg March 5th – 8th, 2008

· Resistance development of human pathogens (Organizers: Braun V., Dittmar MT., Marre R., Kräusslich, H.G.), Heidelberg, November 12th – 14th, 2004

· HIV Pathogenesis and Virus Host Cell Interactions (Organizers: Dittmar, M.T., Kräusslich, H.-G., Schmitz, H.), Heidelberg, November 9th – 11th, 2001

· Pathogenesis and Therapy of HIV-Infection and AIDS (Organizers: Kräusslich, H.-G., Schmitz, H.), Hamburg, March 13th – 15th, 1997

· Annual meeting of the German Society for Virology, GfV (Organizer: Kräusslich, H.-G.), Hamburg, March 10th – 13th, 1997

· Virus-Cell-Interaction (Organizers: Kräusslich, H.-G., Ostertag, W.), Hamburg, September 13th – 14th, 1996

· Viral Proteinases as Targets for Antiviral Chemotherapy (Organizers: Kräusslich, H.-G., Oroszlan, S., Wimmer, E.), A Banbury Center Meeting, April 1989

 

Prof. Kräusslich je častým hostem ale především aktivním vědeckým spolupracovníkem jak 1. LF UK, tak i dalších tuzemských vědecko-pedagogických a vědeckých pracovišť. Po vzájemné dohodě by 1. LF UK ráda tuto dosud neformální spolupráci rozšířila o jeho pravidelný podíl na vzdělávání našich PGS formou účasti na postgraduálních kursech a v rámci SVV. Zároveň by 1. LF UK ráda využila jeho zkušenost z vedení významné vědecké infrastruktury pro naši účast na projektech Kampus a BIOCEV.

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

35

Počet kladných hlasů

35

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými materiály seznámil členy vědecké rady děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení:

  • MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

 

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

LF MU

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení:

  • MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Pracoviště: Nemocnice Na Homolce

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Anatomický ústav 2. LF UK

ČVUT

Obor: radiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Anatomický ústav 2. LF UK

 

prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

1. Neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

IKEM

 

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

Radiologická klinika FN Ostrava

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Hany Malíkové, Ph.D.

 


IX. Návrh na složení hodnotící komise

S předkládaným materiálem seznámil členy vědecké rady děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: patologická fyziologie

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klina 1. LF UK a VFN

 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Biologický ústav LF MU

 

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

 

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D.

X. Návrh na jmenování předsedů a nových členů komisí pro SRZK a SZZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Interna

člen

MUDr. Aleš Král

MUDr. Regina Votavová

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s návrhem na jmenování nových předsedů a členů pro stání rigorózní zkoušky pro obor Interna.

S předkládaným návrhem jmenovat novou předsedkyni zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

bakalářské studium

Fyzioterapie a Ergoterapie

 

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s návrhem na jmenování nové předsedkyně zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky pro bakalářský studijní program Fyzioterapie a bakalářský studijní program Ergoterapie.

 

XI. Různé

– Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. pozval členy Vědecké rady na slavnostní na slavnostní shromáždění, které se bude konat dne 20. října 2014 od 11.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, na kterém bude udělen doktorát honoris causa lékařských věd prof. Yosefu Gruenbaumovi, Ph.D., a to na základě návrhu vedení 1. LF UK a po schválení Vědeckou radou 1. LF UK.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 21. 10. 2014 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 17.05 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 3. 10. 2014

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 1296 poslední aktualizace: timkova, 21.10.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít