1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 27. 1. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 27. 1. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Hosté:

doc. MUDr. Marie Balíková, CSc., doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc., doc. MUDr. Miloš Ledvina, CSc., prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.

 

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Milana Duniewicze, CSc., bývalého pracovníka Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, doc. MUDr. Eduarda Schöna, CSc., emeritního přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie a Laboratoře pro speciální mikrobiologie FVL UK, a doc. MUDr. Rudolfa Lince, bývalého pracovníka Anatomického ústavu 1. LF UK. Přítomní členové Vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 11. 2014 bez připomínek.

III. Jubilea

doc. MUDr. Marie Balíková, CSc. – docentka Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN. V roce 1968 absolvovala Fakultu anorganické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Roku 1974 získala vědeckou hodnost kandidáta technických věd. Docentkou pro obor toxikologie byla jmenována v roce 1998. Paní docentka převzala při této příležitosti z rukou proděkana pamětní list.

 

doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. – docentka Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1963. V roce 1974 obhájila kandidátskou dizertační práci cytologická stavba epitelu vejcovodu. Docentkou pro obor normální anatomie, histologie a embryologie byla jmenována roku 1985. Proděkan fakulty předal paní docentce obraz.

 

Doc. MUDr. Miloš Ledvina, CSc. – bývalý pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie, jedním ze zakladatelů ústavu a jedním z prvních poválečných učitelů biochemie. Ve své vědecké práci se zabýval zejména chromatografickými metodami. V roce 1950 absolvoval Lékařskou fakultu UK. Titul kandidáta věd získal v roce 1961 a v roce 1965 byl jmenován docentem pro obor lékařská chemie. Při příležitosti životního jubilea převzal pan docent z rukou proděkana fakulty obraz.

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. – profesor Fyziologického ústavu AV ČR. V roce 1963 absolvoval Fakultu dětského lékařství. V roce 1968 získal titul CSc., v roce 1988 obhájil titul DrSc. V roce 1992 byl jmenován profesorem UK. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR se zabývá zejména experimentální vývojovou kardiologií a za svou práci získal řadu významných ocenění, mj. Medaili J. E. Purkyně AV ČR za zásluhy o rozvoj biologických věd v roce 2000, v roce 2003 Norman Alpert Award of International Academy of Cardiovascular Sciences for established investigators in Cardiovascular Sciences. Je odpovědným řešitelem Centra výzkumu chorob srdce a cév a čestným členem International Society for Heart Research, International Academy of Cardiovascular Sciences a dalších kardiologických organizací. Proděkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a RNDr. Martin Bilej, DrSc.

 

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor patologická fyziologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Patofyziologie krvetvorby a vybrané mechanizmy hematologických onemocnění“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D., členky hodnotící komise, prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., členky hodnotící komise. Závěrem diskuse vystoupil za nepřítomného doc. MUDr. Martina Vokurku, CSc., přednosty pracoviště uchazeče, prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., který uvedl, že mu je potěšením hodnotit přednášku uchazeče, protože jak očekával od řešitele 16 výzkumných projektů, byla prezentace doc. Stopky originální. Po formální stránce přednáška naplnila přesně časový limit včetně poděkování, obrazová dokumentace byla přehledná a originální. Hodnotitel vyzvedl, že u schémat byly uvedeny odkazy na vlastní práce. Po obsahové stránce se přednáška věnovala aktuálnímu tématu, patofyziologii krvetvorby a mechanismům vybraných chorob z pohledu molekulárně-genetického. Přednáška byla dokumentována vlastními poznatky uchazeče a reflektovala současné, dostupné vědecké možnosti. Hodnotitel dále pozitivně vyzdvihl nástin výhledů budoucího výzkumu. Závěrem prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. konstatoval, že přednáška splnila vše, co se od profesorské přednášky očekává a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem
doc. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor patologická fyziologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


V. Žádosti o akreditaci oborů pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval vědeckou radu o problematice akreditací oborů pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK.

 

Projednávány byly žádosti o akreditace těchto oborů:

obor

HŘ/JŘ

doba akreditace

změny

Gynekologie a porodnictví

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Infekční nemoci

ano/ano

do 31. 12. 2015

Beze změn

Lékařská biofyzika

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Lékařská chemie a biochemie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Lékařská fyziologie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Neurologie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Ortopedie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Patologie

ano/ano

HŘ do 21. 1.2020

JŘ do 31. 1. 2016

Beze změn

Pracovní lékařství

ano/ano

do 31. 12. 2015

Beze změn

Radiologie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Stomatologie

ano/ano

HŘ do 21. 1.2020

JŘ do 31. 1. 2016

Beze změn

 

 

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby materiály k akreditaci výše uvedených oborů pro oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK byly postoupeny rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

 

VI. Hodnocení doktorských studijních programů za ak. rok 2013/2014

S předkládaným návrhem materiálu „Hodnocení doktorských studijních programů za akademický rok 2013/2014“, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, seznámila vědeckou radu proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc.

 

V následující diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., a prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

 

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí Hodnocením doktorských studijních programů za akademický rok 2013/2014, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

 

 

 

VII. Návrh na jmenování člena OR Biomedicínská informatika

S předkládanou žádostí předsedkyně OR Biomedicínská informatika o jmenování prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. novým členem této oborové rady seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

 

 

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost jmenovat prof. MUDr. Jozefa Rosinu, Ph.D. novým členem oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika.

 

 

VIII. Návrh na jmenování nových členů OR Vývojová a buněčná biologie

S předkládanou žádostí Přírodovědecké fakulty UK o jmenování doc. RNDr. Jana Brábka, Ph.D., RNDr. Zbyňka Kozmíka, CSc, a Christiana Lanctota, Ph.D. novými členy oborové rady Vývojová a buněčná biologie seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

 

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost jmenovat doc. RNDr. Jana Brábka, Ph.D., RNDr. Zbyňka Kozmíka, CSc, a Christiana Lanctota, Ph.D. novými členy oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie.

 

 

IX. Návrh nového člena komise pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat novou členku zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

člen

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Interna

 

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí na jmenování nové členky komise pro stání rigorózní zkoušky pro obor Interna dle předloženého materiálu.

 

 

X. Cena Bedřicha Hrozného

S doručenými návrhy nominací do soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze po projednání stanovuje toto pořadí pro nominace návrhů 1. LF UK do soutěže o Cenu Bedřich Hrozného za tvůrčí počin:

1. publikace „Glioma Cell Biology“, Šedo A., Mentlein R., eds., Springer Verlag Wien, 2014, 470 s., ISBN 978-3-7091-1430-8

2. publikace „Onkologická chirurgie“ Krška Z., Hoskovec D., Petruželka L. a kol., Grada, 2014, 904 s., ISBN 978-80-247-4284

3. publikace:Anatomie od Vesalia po současnost. Grim Miloš, Naňka Ondřej, Černý Karel (editoři): Grada Publishing, Praha 2014, 288 stran, ISBN 978-80-247-5023-1

4. publikace „Atlas anatomie člověka I. Končetiny, stěna trupu (Atlas of human anatomy I. Limbs, body wall)“, Grim M., Naňka O., Helekal I., Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6

5. Publikace: "PORODNICTVÍ, 3. zcela přepracované a doplněné vydání", Hájek Z., Čech E., Maršál K. a kol.,GRADA Publishing v r. 2014, 580 s., ISBN 978-80-247-4529-9

6. publikace „Diagnostika a léčba očních zánětů“, Svozílková P. a kol., Maxdorf, 2014, 336 s., ISBN 978-80-7345-391

7. publikace„Makulární edémy“, Ernest J. a kol.,Mladá fronta a.s., 2014, 264 s., ISBN 978-80-204-3472-2

a ukládá děkanovi fakulty tyto návrhy VR 1. LF UK předat rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

XI. Různé

K bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 2. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 15.15 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 30. 1. 2015

 

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: v.z. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

proděkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 882 poslední aktualizace: timkova, 06.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít