1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 25. 11. 2014 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Hosté:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., doc. MUDr. Karel Krupka, CSc., prof. MUDr. Silvie Dusilová – Sulková, DrSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehermann, CSc., prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., MUDr. Petra Lišková, Ph.D., MUDr. Bohdan Kousal, doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D., Kateřina Hodaňová, Ivana Jedličková, Olga Součková, Petr Panzner, doc. MUDr. Petr Stopka, Ph.D., Zdeněk Mareček

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Petra Zvolského, DrSc., emeritního přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové Vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 21. 10. 2014 bez připomínek.

III. Jubilea

Listopad

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. – profesor Anatomického ústavu 1. LF UK. Lékařskou fakultu UK v Praze absolvoval v roce 1958. V roce 1966 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor anatomie byl jmenován v roce 1974. Doktorem lékařských věd byl jmenován v roce 1991. V roce 1992 byl jmenován profesorem pro obor anatomie. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., F.E.S.C. – profesor II. interní kliniky 1. LF a VFN. V roce 1969 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena v roce 1988. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 1991. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1997. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi pamětní list.

 

Prosinec

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. – docent Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1973. Vědecká hodnost kandidáta věd mu byla udělena v roce 1982. V roce 2011 byl na ČVUT jmenován docentem technické kybernetiky. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

doc. MUDr. Karel Krupka, CSc. – docent Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN. Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1963. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena v roce 1982. Docentem pro obor nukleární medicína byl jmenován v roce 2001. Pan docent převzal při této příležitosti pamětní list.

 

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková – profesorka IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1980 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1991. V roce 1995 byla jmenována docentkou pro obor vnitřní nemoci. Vědecká hodnost doktorky lékařských věd jí byla udělena v roce 2001. V roce 2003 byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní nemoci. Paní profesorka převzala z rukou děkana obraz.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. a doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

IV. Informace děkana

 

Děkan fakulty přítomné členy Vědecké rady a hosty informoval o následujícím:

 • Univerzita Lipsko udělí v letošním roce poprvé Cenu Ludwiga Weickmanna, určenou mladým vědcům – přírodovědcům, historikům a archivářům.

Cena bude udělena MUDr. Zuzaně Kružicové, Ph.D., absolventce doktorského studijního programu 1. LF UK Dějiny lékařství. MUDr. Kružicová převezme cenu osobně dne 2. 12. 2014.

 • Prezident Miloš Zeman dne 28. 10. 2014 udělil státní vyznamenání – Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., přednostovi Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

 

 • S účinností od 19. 9. 2014 bylo jmenováno 5 nových profesorů a profesorek, jejichž řízení probíhalo na 1. LF, slavnostní předání dekretů proběhne 18. 12. 2014 v historické budově Karolina.

 

 • Dne 9. 12. 2014 proběhne v historické budově Karolina promoce nových docentů, kde převezme jmenovací dekret i 9 nových docentů, jejichž řízení proběhlo na 1. LF UK.

 

 • Zasedání Vědecké rady 1. LF dne 16. 12. 2014 bylo zrušeno, příští zasedání Vědecké rady 1. LF UK bude 27. 1. 2015 od 13.00 hod.

 

 • 1. LF UK přistoupila na základě podrobné analýzy k rozšíření přijímacího řízení pro uchazeče o studium v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství od ak. rok 2015/2016 o testy z matematiky. V této části testu mohou uchazeči získat až 10 bodů a to na základě dosaženého průměru studijních výsledků za poslední 4 roky. Plný počet bodů, který může uchazeč včetně bonifikace při přijímacím řízení získat, je 310. Přitom maximum bodů při přijímacích testech je 100 bodů z každého předmětu, a to z biologie, chemie a fyziky. 10 bodů je s ohledem na maximální zisk 300 bodů z testů z tradičních profilových předmětů jen doplňkovou hodnotou. Uchazečům, kteří budou dokonale připraveni, nemůže chybějící bonifikace přijetí na fakultu znemožnit. Informace o rozšíření příjímacího řízení na 1. LF UK proběhla sdělovacími prostředky a odezva na ni je velmi příznivá.

 

 • Sdělovací prostředky dále věnovaly pozornost založení nového pracoviště 1. LF UK a to Centra pokročilého preklinického zobrazování.

 

 • 1. LF uzavřela s Hlavním městem Praha dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu Faustova domu s dobou trvání 10-ti let.

 


 

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Petry Liškové, Ph.D., z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika

 

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítala přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Molekulárně genetická studie zadních dystrofií rohovky“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámila přítomné členy vědecké rady oponentka doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a zároveň položila uchazečce dotazy. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Milana Izáka, Ph.D. a doc. Mgr. Davida Staňka, Ph.D. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. a současně jménem prof. Izáka položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi dále na dotazy prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., který uvedl, že uchazečka po formální stránce dodržela stanovený limit pro habilitační přednášku, diapozitivy byly zřetelné, na některých z nich bylo příliš mnoho údajů. Poslední diapozitiv nebyl pro posluchače čitelný, ale vzhledem k tomu, že nebyl součástí prezentace, uchazečka nepředpokládala, že jej bude do detailu prezentovat (jednalo se o seznam osob, jimž děkovala). Hodnotitel uvedl, že přednáška byla výborná. Zřetelně z ní vyplynulo, jak klinická oftalmologie profituje z molekulárně genetických studií. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že při přípravě na jednání našel v odborném review v Clinical Genetics z roku 2013, kde jsou práce uchazečky 2x citovány, takže může s klidným svědomím doporučit členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Petry Liškové, Ph.D., z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, pro obor lékařské biologie a genetiky, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


 

VI. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Urbánka, CSc., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítala přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Virová hepatitida C včera, dnes….. a zítra?“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., který uvedl, že Vědecká rada vyslechla přednášku, která byla na vysoké vědecké úrovni, dokumentace přednášky byla velice dobrá, posluchači s napětím sledovali, jak se přednáška odvíjí, o jakých novinkách uchazeč informuje, jaká je minulost, současnost i budoucnost léčby této zákeřné nemoci. Posluchači se dozvěděli, že vlastní zjištění a výsledky práce uchazeče jsou prioritní s dopadem na celou populaci ČR a jsou krásným vzorem toho, co bychom čekali od předního představitele medicíny. Ještě více hodnotitele příjemně překvapila následná diskuse, kde uchazeč s přehledem a výborně odpovídal na všechny kladené otázky. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. konstatoval, že nemá žádné výtky a doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Urbánka, CSc., z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VII. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem 1. LF UK

S návrhem jmenovat prof. Dominique Paula Germainahostujícím profesorem seznámili vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty, a předkladatel návrhu prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 

Prof. Germain je předním odborníkem na genetiku vzácných onemocnění, především na lysosomální choroby, včetně Fabryho choroby. Dále je předním světovým specialistou na genetiku pojivových onemocnění í s postižením aorty.

 

Profesor Germain spolupracuje dlouhodobě s II. interní klinikou kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN na programu Fabryho choroby. Podílel se na některých společných publikacích a opakovaně pobýval a přednášel na 1. LF UK (II. interní klinika 1. LF UK a VFN v letech 2008, 2011, 2013 a 2014).

Dr. Germain pravidelně konzultuje s pracovníky II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN – Centra pro diagnostiku a léčbu Fabryho choroby, výsledky genetických vyšetření i klinických pozorování. Podílí se na interpretaci získaných vědeckých poznatků a podporuje publikační aktivitu centra.

 

Usnesení VII/4:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

30

Počet kladných hlasů

30

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

 

S návrhem jmenovat Barryho Anthonyho Boilsona, MD, Ph.D.hostujícím profesorem seznámili vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty, a předkladatel návrhu prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 

Dr. Boilson je vynikajícím odborníkem pro oblast elektrofyziologie a srdečního selhání, působící dlouhodobě na Mayo Clinic v Rochestru, USA.

Práce dr. Boilsona v oblasti využití kmenových progenitorových buněk u nemocných se srdečním selháním s práce týkající se významu buněk CD34+ v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění patří k vysoce ceněným pracím.

 

Dr. Boilson dlouhodobě spolupracuje s II. interní klinikou 1. LF UK a VFN, kde absolvoval pod vedením prof. Aschermanna i doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie a získal titul Ph.D.

Díky spolupráci s dr. Boilsonem se daří navazovat úzké kontakty s dalšími specialisty z Mayo kliniky a prohlubovat dlouhodobou kooperaci s 1. LF UK v řadě oblastí, zejména pak v problematice výzkumu srdečního selhání.

 

V diskusi vystoupili: prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

30

Počet kladných hlasů

30

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0


 

VIII. Návrh na složení habilitační komise

S předkládaným materiálem seznámila členy vědecké rady proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

Habilitační řízení:

 • MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Pracoviště: IKEM

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

 

Členové: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

IKEM

 

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

II. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.

Státní zdravotní ústav

 

doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.

 

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D.

 

IX. Návrhy na složení hodnotících komisí

S předkládanými materiály seznámila členy vědecké rady proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Řízení ke jmenování profesorem:

 • doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská biologie a genetika

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

BIOCEV

 

Členové: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

 

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Přírodovědecká fakulta MU

 


doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav

 

doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc

 

 

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Ondřeje Šeda, Ph.D.

 

 

 

Řízení ke jmenování profesorem:

 • Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D

Pracoviště: Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Obor: patologie

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny

 

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc

 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D

Ústav histologie a embryologie LF UP Olomouc

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D.

 

 

 

Řízení ke jmenování profesorem:

 • Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc.

 

X. Návrh nových členů komisí pro SZZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

člen

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Mgr. Jana Heczková

Mgr. Monika Hošťálková

Mgr. Jana Marsová

Mgr. Milena Vaňková

Mgr. Miluše Kulhavá

Mgr. et Ing. Klára Burišková

bakalářské studium Všeobecná sestra

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

člen

PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Mgr. Petr Matoušek

bakalářské a navazující magisterské studium

Adiktologie

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí na jmenování nových členů pro stání závěrečné zkoušky pro bakalářských studijní program obor Všeobecná sestra, bakalářský a navazující magisterský studijní program obor Adiktologie dle předloženého materiálu.

 

XI. Návrh na odvolání členů a jmenování nových členů OR Mikrobiologie

S předkládanou žádostí Přírodovědecké fakulty UK o projednání 2 žádostí o odstoupení z funkce člena oborové rady Mikrobiologie a o jmenování 3 nových členů této oborové rady seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

 

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost RNDr. Václava Šaška, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., a doc. MUDr. Anny Součkové, CSc., 2. LF UK, a souhlasí s jejich odvoláním z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Mikrobiologie. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním RNDr. Jana Nešvery, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Mgr. Miroslava Kolaříka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, a doc. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D., Pediatrická klinika 2. LF UK, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Mikrobiologie.

XII. Návrh na jmenování nových členů OR Farmakologie

S předkládanou žádostí vedení oborové rady Farmakologie a toxikologie o jmenování
3 nových členů této oborové rady seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

 

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí
se jmenováním RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, doc. RNDr. Radomíra Čabaly, Dr., Přírodovědecká fakulta UK a PharmDr. Magdalény Šustkové, CSc., 3. LF UK, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie

 

 

XIII. Různé

– prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty informovala přítomné členy Vědecké rady o nominacích kandidátů na členy hodnotících panelů GA ČR pro roky 2015 – 2016

PANEL

JMÉNO

PRACOVIŠTE

P301 Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa

MUDr. M. Hřebíček, Ph.D.

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

MUDr. P. Lišková, Ph.D.

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

MUDr. P. Klener, Ph.D.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

MUDr. O. Beran, Ph.D.

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

Prof. RNDr. I. Raška, DrSc.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

Doc. MUDr. T. Kučera, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

Prof. MUDr. D. Sedmera, DSc.

Anatomický ústav 1. LF UK

P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie

Prof. MUDr. J. Mysliveček, Ph.D.

Fyziologický ústav 1. LF UK

Prof. MUDr. O. Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

RNDr. L. Šefc, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Centrum pro exp. biomodely

Prof. MUDr. H. Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína

Prof. MUDr. D. Pokorný, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. M. Haluzík, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. J. Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika

Doc. MUDr. O. Šeda, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Doc. RNDr. D. Cmarko, CSc.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

Prof. RNDr. P. Maršálek, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 

Usnesení XIII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí a souhlasí s návrhy 1. LF UK na kandidáty ba členy hodnotících panelů GA ČR pro období od 2015 – 2016 dle předloženého materiálu.

 

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 1. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast i za spolupráci v letošním roce a zasedání vědecké rady v 15.55 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 27. 11. 2014

 

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 1292 poslední aktualizace: timkova, 04.12.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít