1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 21. 10. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 21. 10. 2014 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Hosté:

Prof. RNDr. Fratišek Vítek, DrSc., doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc., doc. MUDr. Hana Brichová, CSc., prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc., prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc., prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc., prof. Heiko Herwald, Ph.D., prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 9. 2014 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. – profesor Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1974. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1980. Docentem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1992. V roce 2001 obhájil doktorskou dizertační práci. Profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 2002. Pan profesor převezme na nejbližší Vědecké radě pamětní list.

doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc. – docentka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvovala v roce 1980. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1985. Docentkou pro obor dematovenerologie byla jmenována v roce 2011. Děkan fakulty předal paní docentce při této příležitosti pamětní list.

 

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. – přednostka Pediatrické kliniky 1. LF UK a FTN. Fakultu dětského lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1973. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 2000. V roce 2002 byla jmenována docentkou pro obor pediatrie. Paní docentka převezme na nejbližší Vědecké radě obraz.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

IV. Informace děkana

Děkan fakulty přítomné členy Vědecké rady informoval o jmenování nového člena Vědecké rady prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D.

 


V. Hostující profesor – předání dekretu

Děkan fakulty krátce informovat přítomné členy Vědecké rady a hosty o jmenování prof. Heiko Herwalda, Ph.D. hostujícím profesorem 1. LF UK, jmenovaného představil prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice a Bulovce, a Infekční kliniky 1. LF UK a ÚVN. Prof. Heiko Herwald, Ph.D. poté přednesl krátkou přednášku a převzal z rukou děkana jmenovací dekret.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Berana, Ph.D., z Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, pro obor infekční nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam biomarkerů v patofyziologii a diagnostice vybraných infekčních onemocnění“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné členy vědecké rady oponenti prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., kteří současně uchazeči položili dotazy. Petent odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., hosta doc. RNDr. Jaroslava Juláka, CSc. a doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. Závěrem vystoupil prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., přednosta pracovišť uchazeče. Hodnotitelkou přednášky byla prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc., která uvedla, že přednáška uchazeče trvala 16 a půl minuty, takže byla nepatrně delší, než je stanovený limit. Přednáška byla přehledná a uchazeč prezentoval jasné a významné výsledky, které jsou významné pro klinickou praxi. K přednášce měla hodnotitelka drobnou výtku a to tu, že uchazeč mohl svou přednášku uvést obecnějším úvodem do problematiky. Závěrem hodnotitelka prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. doporučila členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 31 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 5 hlasů neplatných. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Berana, Ph.D., z Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, pro obor infekční nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


VI. Řízení ke jmenování profesorkou

Návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Marie Kunešové, CSc., z Endokrinologického ústavu a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Obezita, prevalence a léčba“. V následující diskusi odpověděla uchazečka na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Hany Papežové, DrSc., MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., členky hodnotící komise prof. MUDr. Lidky Lisé, DrSc., doc. MUDr. Jana Veverky, CSc. a prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., emeritní přednosta Endokrinologického ústavu. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. František Perlík, DrSc., který uvedl, že má velmi snadnou úlohu. Vědecká rada měla příležitost vyslechnout velice přehlednou přednášku, která shrnula mnohaleté úsilí uchazečky v této oblasti. Uchazečka v přednášce zdůraznila význam sociální i zdravotní a ukázala na genetické pozadí problematiky obezity. Na úrovni terapeutické se zejména zabývala otázkou složení diety a jejího vlivu na průběh tohoto onemocnění. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. František Perlík, DrSc. uvedl, že přednáška uchazečky byla přehledná a v souladu se závěry hodnotící komise může doporučit členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 3 hlasy záporné, 4 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Marie Kunešové, CSc., z Endokrinologického ústavu a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými materiály seznámil členy vědecké rady proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení:

  • MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Pracoviště: Nemocnice Na Homolce

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Anatomický ústav 2. LF UK

ČVUT

Obor: radiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Anatomický ústav 2. LF UK

 

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

1. Neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

IKEM

 

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

Radiologická klinika FN Ostrava

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Hany Malíkové, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

University New York in Prague

Filosofická fakulta UK

IPVZ

Obor: lékařská psychologie

 

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

 

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Pedagogická fakulta UP

 

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

LF MU

 

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

LF MU

 

 

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 

 

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D.

 

 

VIII. Návrh předsedy komise pro SZZk a členů komise pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

člen

Mgr. Elena Tulupová

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.

Veřejné zdravotnictví a med. právo

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Petr Barták, Ph.D.

MUDr. Lucie Himmlová, CSc.

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

MUDr. Kateřina Rybínová

Klinické zubní lékařství - ortopedické

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Marek Vlk, Ph.D.

MUDr. Vladimír Machoň

Klinické zubní lékařství - chirurgické

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s návrhem na jmenování nových členů pro stání rigorózní zkoušky pro obor Veřejné zdravotnictví a medicínské právo, Klinické zubní lékařství – ortopedické a Klinické zubní lékařství – chirurgické.

 

S předkládaným návrhem jmenovat novou předsedkyni zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

předseda doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.

bakalářské a nav. magisterské studium

Ergoterapie,

Fyzioterapie

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s návrhem na jmenování nové předsedkyně zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky pro bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program Ergoterapie a Fyzioterapie.

 

IX. Různé

– prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. pozval přítomné členy Vědecké rady na křest publikace Ortopedie (2. doplněné a přepracované vydání), který se konal dne
21. 10 2014.

– Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. pozval členy Vědecké rady na 20. koncert Fakulta v srdci Karlova, který se uskuteční v kostele sv. Václava Na Zderaze (Resslova, Praha 2), ve čtvrtek 23. října 2014 od 19.00 hodin.

– Dále děkan fakulty pozval členy Vědecké rady na tiskovou konferenci věnovanou nově zakládanému Centru pokročilého preklinického zobrazování, která se bude konat dne 18. 11. 2014 od 11.00 hod. v Akademickém klubu ve Faustově domě.

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 11. 2014 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16.15 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 27. 10. 2014

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 1054 poslední aktualizace: timkova, 04.12.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít