1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

jfran| tisk | spravovat

Nové principy odškodňování újem na zdraví

Nové principy odškodňování újem na zdraví

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o. s. za účasti zástupců pojistitelů. Nový občanský zákoník zrušil od 1. ledna 2014 bez náhrady tzv. odškodňovací tabulky (vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.). Dosavadní podrobná právní úprava určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění je v právním předpise nahrazena stručným vyjádřením: „podle zásad slušnosti“. Zákonodárce tak připravil situaci značné právní nejistoty při určování výše odškodnění, nepředvídatelnosti rozhodovací praxe a praktické nemožnosti mimosoudního vypořádání.
Potřeba „návodu“ ke stanovení výše odškodnění újem na zdraví v penězích byla zjevná. Bez takového návodu by nebylo možné zaručit, že v obdobných případech budou soudy rozhodovat obdobně, že škůdce a poškozený najdou hodnotu, na které se i bez soudu dohodnou, a že pojišťovny budou schopny stanovit výši plnění, které budou moci poškozenému poskytnout. Zrušená vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla dlouhodobě terčem značné kritiky, a to nejen z důvodu nízkého odškodnění, které poškozeným přiznává, ale zejména z toho důvodu, že bez posouzení dopadů poškození na konkrétního člověka stanovila paušálně „cenu“ jeho orgánů, končetin a tkání. Bylo by proto pohrdáním vůlí zákonodárce vytvořit Metodiku tak, že by v podstatě pouze převzala dosavadní (zrušenou) právní úpravu. Tímto způsobem by v žádném případě zásady slušnosti zakotvené v novém občanském zákoníku nebyly realizovány. Bylo by jenom otázkou času, kdyby takto zvolený postup narazil na rozhodnutí Ústavního soudu.

Metodika proto při určení návodu, jak stanovit výši společenského uplatnění vychází z podrobných pravidel (což činila i zrušená vyhláška), avšak na rozdíl od zrušeného právního předpisu vychází z nových – moderních – principů zakotvených v Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví. Tyto principy umožňují dostatečně podrobně se zabývat konkrétním poškozeným a dopady do jednotlivých sfér jeho života. Na rozdíl od zrušeného předpisu, který hodnotil pouze diagnózy, Metodika posuzuje veškeré stránky života poškozeného včetně dopadů jeho poškození na mezilidská jednání, rodinné vztahy, intimní vztahy či např. jeho omezení v občanském životě, rekreaci i trávení volného času.

Autorům Metodiky se tak podařilo vytvořit „manuál“, který na jedné straně poskytuje podrobné vodítko k určení náhrady za újmu na zdraví, a na druhé straně však ponechává dostatečný prostor k zohlednění jedinečnosti konkrétního případu.
Fotografie z tiskové konference u příležitosti představení nové Metodiky pro odškodňování újem na zdraví konané 14. 4. 2014, foto Petr Heřman.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 1362 poslední aktualizace: jfran, 15.07.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít