1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mjust| tisk | spravovat

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES17

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program INTER-EXCELLENCE, podprogramy INTER-ACTION a INTER-COST.
Zadávací dokumentace nezbytná pro zpracování a podání návrhu projektu je spolu s dalšími dokumenty k VES17 dostupná na adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

Správnost údajů ekonomické části projektu konzultujte s p. Martinem Justem (tel. 224 964 160) a pí Klárou Rychnovskou (tel. 224 964 357). Správnost mzdových finančních prostředků Vám potvrdí Mgr. Dagmar Němcová, Personální a mzdové oddělení (tel. 224 964 306).

Nepřímé náklady jsou stanoveny na 25% z ročních způsobilých nákladů projektu. Ze základu pro výpočet se odečítají subdodávky a příspěvky poskytnuté třetími stranami.

Zdůvodnění režií do textu žádosti:
Jsou určeny dle fakultních údajů za předchozí období a zahrnují zejména spotřebu elektřiny, otopu, vodného a stočného, dále pak služby a administrativní režii.
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat dle Opatření děkana č. 8/2012 - Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni
Konzultace k správnosti ekonomických a mzdových částí projektu je podmínkou k podání kompletní přihlášky, její termín je proto třeba vzájemně domluvit s odpovědnými pracovníky grantového odd. děkanátu.

Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, nebo jakékoliv klinické zkoušky, dokládá se vyjádření odborné nebo etické komise až po přijetí projektu, před podpisem smlouvy s MŠMT.

Žádost je třeba dodat ve 2 tištěných vyhotoveních (včetně všech příloh) + CD na Grantové oddělení 1. LF UK.
Návrhy projektů budou předány na MŠMT hromadně za celou fakultu.

Žádosti o udělení grantu na Grantové oddělení odevzdejte, prosím, nejpozději

do 21. 10. 2016 do 14:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

                                                                                                 prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                                                              proděkanka pro grantovou problematiku a 
                                                                                              doktorské studijní programy 1. LF UK


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 163 poslední aktualizace: mjust, 19.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít