1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Jak na Erasmus - rady a tipy

 

Fakultní konkurz na Erasmus+

Celý administrativní postup při přípravě obou typů studentských výměnných pobytů programu Erasmus+, tedy Studijních pobytů a Praktických stáží, je přehledně popsán na stránkách Rektorátu UK. Prosíme Vás, abyste si tyto pokyny, které jsou směrodatné pro studenty všech fakult Univerzity Karlovy a které zde nemá smysl opakovat, pečlivě prostudovali.

Prvním krokem je podat si přihlášku k fakultnímu konkurzu na Erasmus+. Formulář přihlášky ke konkurzu na 1. lékařské fakultě si můžete stáhnout níže ve formulářové sekci. Konkurz na akademický rok 2016/17 se bude konat 3. 3. 2016 ve 12:30 pro bakalářské obory a ve 14:00 pro studenty všeobecného a zubního lékařství v zasedacích síních Děkanátu 1. LF (u vchodu do budovy z ulice Na Bojišti). Přihlášku si můžete podat na Studijní pobyt, nebo na Praktickou stáž, nebo i na obojí. S Vámi vyplněnou přihláškou se nejprve dostavte na Studijní oddělení, kde Vám referentka spočítá a doplní průměr. Podepsanou přihláškou už s doplněným průměrem následně odevzdávejte prostřednictvím referentů programu Erasmus+ na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky Děkanátu 1. LF (Iveta Lodrová, Lenka Medová). Do přihlášky můžete uvést až tři zahraniční univerzity v preferovaném pořadí. Hlásit se můžete na zimní semestr, letní semestr, nebo - umožňují-li to naše smlouvy, viz Kam na Erasmus - i na celý akademický rok. Kolik měsíců Vám budeme moci financovat, upřesníme, jakmile se sami seznámíme s rozpočtem fakulty na Erasmus+ na daný akademický rok. Předběžně lze počítat s financováním jednoho semestru a případně dodatečným dofinancováním druhého nebo části druhého semestru podle vývoje rozpočtu na Erasmus+. Termín pro odevzdání přihlášky je 15. 2. 2016.

Komise 1. LF hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:

  • průměr za poslední 2 uzavřené ročníky studia pro studenty všeobecného a zubního lékařství a za  poslední uzavřený ročník pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů (toto kritérium má největší váhu);
  • jazyková a odborná úroveň při pohovoru; pohovor je veden ve vyučovacím jazyce Vaší první preferované univerzity;
  • odborné aktivity nad rámec studijních povinností: vědecká činnost spojená s prezentací výsledků, vědecká činnost zatím neuzavřená prezentací výsledků, lektorská nebo demonstrátorská aktivita v rámci fakulty, aktivní účast v zájmových kroužcích jednotlivých oborů, hlavní koordinační činnost ve studentských spolcích a organizacích, činnost v organizačních složkách fakulty, jako je Akademický senát a Kolegium děkana, podíl na psaní WikiSkript; v případě souběhu více aktivit bude započítána aktivita hodnocená nejvýše, ostatní aktivity se uplatní se sníženým koeficientem; formuláře potvrzení si můžete stáhnout níže ve formulářové sekci: potvrzení od Fyziologického, Histologického a Anatomického ústavu (je třeba formuláře odevzdat s podpisem přednosty, školitele či vedoucího učitele příslušného ústavu nebo kliniky; pokud byste měli odborné aktivity i na jiných ústavech 1. LF UK, je nutné, aby Vám byla ústavem vystavena potvrzení o délce působení – jedno- či dvousemestrální), potvrzení o činnosti ve Spolku mediků českých, potvrzení o zapojení do Buddy programu, potvrzení aktivit v IFMSA a potvrzení o redigování WikiScript.

Výsledky konkurzu, tzn. celkový seznam uchazečů, seřazených podle dosažených výsledků, včetně uvedení nominace na konkrétní univerzitu, budou během několika dnů po termínu konkurzu zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekcích Novinky a Erasmus+ (Aktuality). Po nominaci na zahraniční univerzitu si zakládáte přihlášku v onlinové aplikaci Univerzity Karlovy Erasmus a postupujete podle kroků popsaných na stránkách Rektorátu UK (viz živý odkaz výše).

Nemůže-li se uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit ke konkurzu v určeném termínu, omluví-li se do dne konání přijímací zkoušky dopisem a doloží-li lékařské potvrzení, bude mu umožněno dostavit se k individuálnímu pohovoru v náhradním termínu.

Formulář přihlášky ke konkurzu a další formuláře si můžete stáhnout zde.

Další rady a tipy

Opakované výjezdy na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou možné. Výše uvedená potvrzení o aktivitách nad rámec studijních povinností by měla být uplatněna vždy jen pro jeden konkurz.

Jazyková příprava. Jazykové certifikáty jako doklad o jazykových znalostech k ostatním dokladům k fakultnímu konkurzu přiložit můžete, ale nemusíte. Nejsou ani konkrétně bodově ohodnoceny, nicméně jimi můžete vylepšit celkový dojem, který na zkoušející uděláte. Ale pozor! Uspějete-li v našem fakultním konkurzu a budete nominováni na jednu z partnerských univerzit, budete mnohdy muset nějaký (podle konkrétní univerzity více či méně oficiální) doklad o jazykových znalostech doložit jako jeden z dokumentů povinně přikládaných k přihlášce na tuto zahraniční univerzitu. Konkrétní požadavky zahraničních univerzit ověřujte na jejich webových stránkách (viz živé odkazy v sekci Kam na Erasmus). Rovněž prosím počítejte s tím, že se jazykové požadavky zahraničních univerzit mohou zpřísňovat - i tam, kde nyní oficiální certifikát požadován není, ho mohou začít požadovat. Celkově platí, že dlouhodobější jazyková příprava je základem úspěšného zahraničního pobytu. Ve vlastním zájmu choďte na kurzy (ideálně v mezinárodně známých a uznávaných institucích typu Britské rady, Francouzského institutu, Goethe-Institutu atd.), s půlročním, ročním předstihem - pomůže Vám to nejen při vyřizování přihlášky na zahraniční univerzitu, ale hlavně i při samotném pobytu, který se bez dostatečných jazykových znalostí může proměnit v až frustrující zkušenost. Při sestavování studijního plánu pro zahraniční pobyt si můžete zapisovat i jazykové kurzy na zahraniční univerzitě - existuje také možnost nechat si tyto kurzy po domluvě na příslušném pracovišti (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF) uznat jako volitelný předmět na 1. LF.

Jak si naplánovat náplň zahraničního pobytu - sestavit studijní plán? Uspějete-li u fakultního konkurzu a budete nominováni do zahraničí, čeká Vás mj. příprava studijního plánu pro zahraniční pobyt. U Studijních pobytů se předpokládá, že Vám studijní výsledky ze zahraničí (či alespoň jejich část) budou uznány na 1. LF. Pro studentské pobyty na Erasmu platí na Univerzitě Karlově minimální počet 15 kreditů na semestr pro magistry (včetně navazujících) a 20 kreditů pro bakaláře. Počítají se právě "uznané" kredity, tedy kredity za odpovídající předměty na Vaší domovské fakultě. Prostudujte si k této věci čl. 10. Opatření rektora č. 34/2015, kterým se stanoví Kvalifikační podmínky programu Erasmus+. Odchodit si kurzy na 1. LF, a pak si již splněné předměty znovu zapsat do studijního plánu v zahraničí není správný postup. S nabídkou kurzů pro výměnné studenty na jednotlivých zahraničních univerzitách se většinou můžete seznámit na jejich stránkách. Nabídka kurzů pro výměnné studenty se sice leckde může rok od roku měnit, ale čím více informací si zjistíte předem a čím důkladněji si zkusíte pobyt promyslet, tím lépe. - U Praktických stáží nejsou pravidla tak přísná a tyto stáže nemusí být nutně plně integrovány do Vašeho kurikula (= uznány jako některý z předmětů Vašeho kurikula na 1. LF).

Erasmus pro doktorandy. Jako studenti doktorského programu se můžete, umožňují-li to termíny příslušné zahraniční univerzity, hlásit na zahraniční pobyty programu Erasmus+ i později v průběhu roku, po samotném fakultním konkurzu. Hlaste se prosím u Ivety Lodrové nebo Lenky Medové. V případě, že budou k dispozici finanční prostředky, budete vysláni na individuální pohovor k fakultnímu koordinátorovi, panu profesorovi Pokornému.

 

V případě nejasností kontaktujte Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky – Mgr. Iveta Lodrová, iveta.lodrova@lf1.cuni.cz, 224 964 358. Pokud byste neobdrželi odpověď nebo se nemohli dovolat, kontaktujte Mgr. Lenku Medovou, lenka.medova@lf1.cuni.cz, 224 964 372.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 4742 poslední aktualizace: ilodrova, 01.07.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít