1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mjust| tisk | spravovat

GA UK – Vyhlášení 14. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2017

Grantová agentura UK – Vyhlášení 14. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2017

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Povolení či ohlášení SÚKL

14. 11. 2016 16:00

Klinické studie

7. 10. 2016 12:00

Práce se zvířaty

7. 10. 2016 12:00

Odevzdání finální verze přihlášky

14. 11. 2016

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

14. 11. 2016 16:00

Grantová agentura UK vyhlásila 14. kolo výběrového řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 2017.

Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 19/2016, jehož znění je k dispozici na webových stránkách http://www.cuni.cz/UK-6870.html

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatření děkana č. 8/2012 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn., kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

Nové přihlášky projektů mohou podávat pouze studenti doktorského a magisterského studia a to výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím webové aplikace dostupné na výše uvedené adrese. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2016. Přihlášky budou podány na odbor pro vědu a výzkum RUK elektronickým způsobem hromadně za fakultu.

Upozorňujeme na základní pravidla:

1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.
2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky, náklady na cestovné, další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady tvoří 15% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu.
3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:
a. Osobní náklady (mzdy a odvody) a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka
b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,
Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 60%.

Termín pro odevzdání odsouhlasených elektronických přihlášek k udělení interního grantu pro rok 2017 je stanoven na 14.11.2016.

Konzultace je podmínkou k podání kompletní přihlášky. Bez konzultace nebude projekt podán do soutěže.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Ekonomickou část projektu konzultujte s paní Alenou Veisovou (l. 4157) a nebo s paní Jitkou Chocovou (tel: 224964412), nebo s paní Markétou Dvořákovou ( l. 4396). Mzdové náklady s pí Hanou Halamovou, Personální a mzdové oddělení (l. 4126).

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho 1x elektronicky na Grantové oddělení 1. LF p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 7.10.2016 do 12:00 hod.
Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy.
V případě nejasností se spojte s doc. MUDr. Drahomírou Křenovou, CSc., předsedkyní odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 968 147).
NOVÉ: Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky pro práci s pokusnými zvířaty plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře do položky „ostatní neinvestice“.

KLINICKÉ STUDIE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je povinností přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče. Bez tohoto souhlasu není možné projekt podat. K žádosti o vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na webových stránkách 1. LF http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn
Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti a podepsaný životopis v 1 vyhotovení odevzdejte nejpozději 7.10. 2016 do 12:00 hod. na Grantové oddělení 1. LF UK p. Justovi.  (případné informace k uvedené problematice podá p. Martin Just tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Pokud řešení grantového projektu vyžaduje povolení či ohlášení SÚKL, přiloží uchazeč ke grantové přihlášce tento dokument.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba doložit náležitosti požadované zákonem, zejména doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“

 

                                                                               Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                 proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

Kristýna Matějková, DiS
Vedoucí grantového oddělení


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 719 poslední aktualizace: mjust, 19.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít